Proposició de Llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles

Proposició Llei Barris
Acadèmia
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Crear i regular un fons de recuperació social i mediambiental i de transformació urbana per reduir les desigualtats socials i fer front a la crisi ambiental. El fons es destinaria a millorar les condicions de vida de la població en els barris i viles que pateixen dèficits urbanístics, baixa qualitat de l’edificació, manca d’equipaments i serveis, dificultats d’accessibilitat, riscos ambientals, exposició severa als efectes de l’emergència climàtica, una alta vulnerabilitat social i riscos d’exclusió.

Descripció del projecte

En la situació persistent de degradació urbanística i social de diversos barris de Catalunya, resulta necessària una actuació de regeneració ambiental, social i urbanística en aquells barris i viles més desfavorits en els que sigui imprescindible millorar les condicions de vida dels qui hi habiten. I, alhora, caldrà generar mecanismes eficaços per governar els efectes de les transformacions realitzades i evitar l’expulsió del veïnat, per la revalorització urbanística dels habitatges.

Així doncs, la Proposició de Llei, recollint els aprenentatges d’anteriors experiències, crea un Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles de Catalunya, que es destina a actuacions que projectin els ens locals i que persegueixin els següents objectius:

  • Millorar les condicions de vida en els barris de major vulnerabilitat urbana, social i ambiental, amb especial atenció a les condicions de vida de les dones i dels col·lectius més vulnerables, així com mitigar i adaptar-se al canvi climàtic.
  • Afrontar els dèficits urbanístics, ja sigui en l’espai públic i zones verdes, en la xarxa de transport, en la disponibilitat d’equipaments i serveis bàsics, en la qualitat dels habitatges, en l’accés a l’energia, i en la dotació de serveis ambientals.
  • Recuperar i promoure l’activitat econòmica dels barris, fomentant l’ocupació comunitària, l’economia social i solidària i el cooperativisme, així com el comerç de proximitat i l’activitat industrial compatible local.
  • Facilitar l’autoorganització del veïnat per a la reivindicació dels seus drets i necessitats col·lectives, així com per a la promoció de pràctiques socialment innovadores i per a la seva participació activa en la formulació i gestió de polítiques urbanes.

El fons, dotat amb pressupost anual de la Generalitat, podria incorporar finançament de l’Estat, de la Unió Europea i d’altres fonts. Els beneficiaris podrien ser-ne ajuntaments, consorcis, consells comarcals, mancomunitats, diputacions i altres ens locals que vulguin dur a terme actuacions de millora en viles, àrees urbanes o barris identificats com a àrees d’intervenció prioritària (AIP).

La participació s’articula a partir d’una convocatòria pluriennal adreçada a ens locals. I es crea una Comissió per a la gestió del fons, formada per l’administració de la Generalitat, l’administració local i la societat civil.

Àmbits d'intervenció
Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.

Equilibri territorial

A escala supramunicipal, cal disposar d’eines variades i necessàries d’ordenació del territori, així com d’infraestructures, equipaments i serveis per reduir les desigualtats territorials i la segregació en el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona.

Contacte

Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella s/n
Barcelona (08003)
93 304 65 00