Vés al contingut

Barris i comunitats: motors de transformació social

Projecte Barris i Comunitats
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Oferir als ajuntaments una estratègia d’intervenció sociourbana de barris, generadora de contextos de majors oportunitats d’inclusió i cohesió social per combatre la segregació urbana. Es basa en l’enfortiment comunitari, que s’entén com un valor en si mateix i base d’una ciutadania activa, propositiva i resilient, que esdevé una condició de possibilitat perquè les polítiques públiques urbanes arrelin i optimitzin el seu rendiment i la seva capacitat transformadora als barris.

Descripció del projecte

El projecte Barris i comunitats: motors de transformació social és un dels 21 projectes transformadors ideats per la Diputació de Barcelona en el seu Pla d’actuació de mandat 2020-2023.

Alguns barris, ciutats i àrees urbanes concentren situacions extremes de vulnerabilitat social, econòmica, residencial, urbanística, relacional, etc., des de fa anys i de manera persistent. Aquestes àrees han estat objecte de plans i programes d’actuació diversos que, tot i partir d’una voluntat d’intervenció integral, sobretot han incidit en la dimensió més física, com l’urbanisme de l’espai públic, la rehabilitació d’edificis, la creació d’equipaments i la infraestructura de mobilitat. Aquests elements han ajudat a contenir la intensificació de la vulnerabilitat en aquests barris, però sense trencar amb les dinàmiques i els condicionants de reproducció generacional de la pobresa.

L’element distintiu de Barris i comunitats és el focus en l’activitat comunitària dels barris com a motor de la transformació en les condicions que ofereixi. El plantejament del projecte és que aquest enfortiment de la capacitat comunitària als barris serà resultat del desplegament dels projectes territorials que es plantegin a cada municipi, i proporcionarà a mitjà i llarg termini més oportunitats vitals per als participants en els projectes. A més, el plantejament apunta que, si es mantenen aquestes estructures comunitàries, milloraran les condicions de vida als barris de referència, en proporcionar itineraris personals de millora de les condicions de vida i facilitar que el veïnat opti per arrelar-se al territori.

Els objectius operatius del programa són:

  • Generació i divulgació de coneixement a l’entorn dels projectes als barris.
  • Promoció d’accions de lluita contra la pobresa, l’exclusió i la vulnerabilitat social.
  • Promoció d’accions per apoderar el veïnat perquè tingui un paper actiu en el procés de transformació del barri.
  • Promoció d’accions per a un model urbà sostenible, cohesionat i saludable.
  • Impuls d’una figura professional específica als ajuntaments per a projectes als barris.

L’edició 2021 del programa es destina a 13 municipis de la província, amb més de 65.000 habitants i barris que tenen un índex de vulnerabilitat social inferior a 100. L’edició 2022 del programa afegeix els municipis amb població superior als 50.000 habitants.
 

Àmbits d'intervenció
Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Tercer sector i cures

L’adequat funcionament del sistema productiu reclama trobar solucions adients en l’atenció i les cures, en particular, a les persones més dependents. Cal reduir els biaixos salarials i de gènere en l’ocupació d’aquests sectors, alhora que s’ha de refermar l’aposta pel tercer sector com a actor rellevant en la prestació de serveis a les persones, i com a factor cohesionador i generador de capital social.

Vulnerabilitat econòmica

La pobresa és el principal factor de vulnerabilitat en la nostra societat, així que cal incidir-hi de manera directa per ajudar les persones que es troben en aquesta situació, o en risc de caure-hi, utilitzant de manera eficient i efectiva instruments que els permetin disposar d’uns nivells suficients de renda a partir dels quals superar factors de dependència.

Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.

Interculturalitat

Així com la llengua i cultura catalanes són part del nostre patrimoni cultural, també formen part d’aquesta riquesa les aportacions de les comunitats de persones nouvingudes que s’assenten i s’integren en la societat. El coneixement, l’intercanvi i el treball conjunt de cultures diferents afavoreix una millor cohesió social i ens acosta a una societat més inclusiva i equitativa, alhora que enriqueix el nostre patrimoni cultural.