Vés al contingut

Barris i comunitats: motors de transformació social

Projecte Barris i Comunitats
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Oferir als ajuntaments una estratègia d’intervenció sociourbana de barris, generadora de contextos de majors oportunitats d’inclusió i cohesió social per combatre la segregació urbana. Es basa en l’enfortiment comunitari, que s’entén com un valor en si mateix i base d’una ciutadania activa, propositiva i resilient, que esdevé una condició de possibilitat perquè les polítiques públiques urbanes arrelin i optimitzin el seu rendiment i la seva capacitat transformadora als barris.

Descripció del projecte

El projecte Barris i comunitats: motors de transformació social és un dels 21 projectes transformadors ideats per la Diputació de Barcelona en el seu Pla d’actuació de mandat 2020-2023.

Alguns barris, ciutats i àrees urbanes concentren situacions extremes de vulnerabilitat social, econòmica, residencial, urbanística, relacional, etc., des de fa anys i de manera persistent. Aquestes àrees han estat objecte de plans i programes d’actuació diversos que, tot i partir d’una voluntat d’intervenció integral, sobretot han incidit en la dimensió més física, com l’urbanisme de l’espai públic, la rehabilitació d’edificis, la creació d’equipaments i la infraestructura de mobilitat. Aquests elements han ajudat a contenir la intensificació de la vulnerabilitat en aquests barris, però sense trencar amb les dinàmiques i els condicionants de reproducció generacional de la pobresa.

L’element distintiu de Barris i comunitats és el focus en l’activitat comunitària dels barris com a motor de la transformació en les condicions que ofereixi. El plantejament del projecte és que aquest enfortiment de la capacitat comunitària als barris serà resultat del desplegament dels projectes territorials que es plantegin a cada municipi, i proporcionarà a mitjà i llarg termini més oportunitats vitals per als participants en els projectes. A més, el plantejament apunta que, si es mantenen aquestes estructures comunitàries, milloraran les condicions de vida als barris de referència, en proporcionar itineraris personals de millora de les condicions de vida i facilitar que el veïnat opti per arrelar-se al territori.

Els objectius operatius del programa són:

  • Generació i divulgació de coneixement a l’entorn dels projectes als barris.
  • Promoció d’accions de lluita contra la pobresa, l’exclusió i la vulnerabilitat social.
  • Promoció d’accions per apoderar el veïnat perquè tingui un paper actiu en el procés de transformació del barri.
  • Promoció d’accions per a un model urbà sostenible, cohesionat i saludable.
  • Impuls d’una figura professional específica als ajuntaments per a projectes als barris.

L’edició 2021 del programa es destina a 13 municipis de la província, amb més de 65.000 habitants i barris que tenen un índex de vulnerabilitat social inferior a 100. L’edició 2022 del programa afegeix els municipis amb població superior als 50.000 habitants.
 

Àmbits d'intervenció
Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.