Vés al contingut

Avís legal

Amb la finalitat d’acomplir l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació social: ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA

Domicili social: Canòdrom - Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, carrer de Concepció Arenal, 165, 08027 Barcelona (Barcelona)

NIF: G60489937

Telèfon: 933187051

Correu electrònic: rgpd@pemb.cat

Lloc web: https://www.compromismetropolita.cat

Dades registrals: inscrita al Registre d’Associacions amb número 15.018

 

1. OBJECTE


ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA (en endavant també el prestador), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web https://www.compromismetropolita.cat, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web de quines són les condicions d’ús del lloc web.
A través del web, ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a la seva disposició.
Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest avís legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot sofrir modificacions perquè el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al web, sense que existeixi l’obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació a la pàgina web del prestador.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web


La prestació dels serveis per part de l’ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA té caràcter gratuït per a tots els usuaris. Malgrat això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’usuaris


Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i això, ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA condiciona l’ús d’alguns dels serveis prèviament a la complementació del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la manera expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació


Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir permanentment actualitzada tota la informació facilitada a ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA, de la manera que respongui en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat


Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets, als quals accedeixen els menors els correspon a ells, és per això que, si accedeixen a contingut no apropiat per internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles que, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del web


L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei i el present avís legal, així com amb la moral i les bones costums. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers: informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a)    sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b)    indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c)    indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d)    sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e)    de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;

(f)    constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT


El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. Això no obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal i condicions d’ús, o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del nostre lloc web.
El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

4. COOKIES


El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen quan acaba la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de cookies.

 

5. ENLLAÇOS (LINKS)


Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats i/o de terceres webs. Entre els enllaços facilitats, hi ha la possibilitat d’informar o fer referència a productes i/o serveis de tercers. Atès que des del web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix l’experiència, integritat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquests webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l’anunciant, i no serà responsable encara que aquests anuncis puguin ser indexats per altres cercadors aliens a aquest web.
El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposen els art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora activament en la retirada o, quan sigui necessari, en el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de manera immediata a l’administrador del lloc web.
Tanmateix, ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA us informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant el link proporcionat per aquest web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona i ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA no tindrà cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i/o relacions contractuals o extracontractuals dutes a terme entre l’usuari i els anunciants o tercers contractades a través d’aquest portal, ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de privacitat.

 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat del prestador o, en cas necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes al prestador i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer al seu respecte. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació sobre possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic informat a l’inici del document.


8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.