Vés al contingut

Preguntes freqüents

Compromís Metropolità 2030

El Compromís Metropolità 2030 és el nou pla estratègic de la regió metropolitana de Barcelona amb visió 2030 per a la ciutat real, la dels cinc milions d’habitants. Està format per un conjunt de vuit missions col·lectives orientades a donar un nou impuls a la prosperitat econòmica i social del territori amb el propòsit de reduir les desigualtats i combatre l’emergència climàtica. És el primer pla que es focalitza en un nombre reduït d’objectius ambiciosos, transversals i transformadors, i que han de servir de guia per a l’actuació coordinada d’un gran nombre d’actors a la regió —administració pública, sector privat, centres de recerca i món acadèmic, plataformes ciutadanes i mitjans de comunicació—.

 

Àmbit d'actuació

Barcelona ciutat s’estructura en 10 districtes i hi viuen 1,6 milions de persones. L’àrea metropolitana de Barcelona consta de 36 municipis, hi viuen 3,3 milions de persones i té un òrgan propi de govern, l’AMB.

La regió metropolitana de Barcelona té 160 municipis, on viuen uns cinc milions de persones. Comprèn, d’acord amb el Pla Territorial Metropolità del 2010, les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, l’Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat.

La Barcelona real és la regió metropolitana: la ciutat dels cinc milions, però no té instruments de governança que permetin articular polítiques comunes. Per això el Compromís Metropolità 2030 té l’abast de regió metropolitana, però funciona a través de missions que permeten avançar en polítiques i projectes, alhora que es construeix governança de baix a dalt.

En el procés Barcelona Demà, el territori de referència ha estat el de la regió metropolitana de Barcelona, al qual s’hi ha afegit, per voluntat de les institucions, la resta de la vegueria del Penedès, creada l’any 2017 per llei.

Des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona hem contemplat, doncs, 199 municipis (127 de la regió metropolitana i 72 de la vegueria del Penedès) dins del procés Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030, en els quals viuen més de cinc milions de persones.

Mapa regió metropolitana de Barcelona

 

Missions

Durant el procés de cocreació del nou pla estratègic, el PEMB ha seguit un plantejament inspirat en els treballs de l’economista Mariana Mazzucato i l’Institute for Innovation and Public Purpose del University College de Londres: la innovació orientada a missions.

Una missió és un objectiu transversal, ambiciós i transformador que ha de servir de guia per a l’actuació coordinada d’un ampli ventall d’actors (ciutadania inclosa). En el cas de la regió metropolitana de Barcelona, permetrà impulsar i coordinar respostes innovadores als reptes a aquesta escala.

Una missió apel·la a la capacitat de mobilitzar cap a l’acció actors múltiples i diversos, de manera que els recursos i les eines també es multipliquin i diversifiquin.

Barcelona Demà ha estat el procés de reflexió i debat col·lectiu per elaborar el nou pla estratègic per a la metròpoli dels cinc milions: el Compromís Metropolità 2030, que ha de fer front als grans reptes urbans del segle xxi.

Per poder definir les missions, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va organitzar els debats Cicles Metropolitans, amb la participació de tots els membres de la quíntuple hèlix, amb l’objectiu d’extreure’n els principals reptes de futur, i que han posat les bases per a la definició de les missions que conformen el Compromís Metropolità 2030.

Vegeu la resta del procés en aquest apartat. Quines són les missions del Compromís Metropolità 2030?

Les vuit missions que componen el Compromís Metropolità 2030 són:

 • Missió economia innovadora i inclusiva: impulsar la transferència tecnològica per millorar la posició internacional com a regió innovadora.
 • Missió nivells de renda suficients: assegurar que el treball permet sostenir una vida en condicions dignes.
 • Missió emergència ambiental i climàtica: mitigar els efectes del canvi climàtic i assegurar un hàbitat saludable sobre la base d’una transició justa en el model energètic i la gestió sostenible dels recursos.
 • Missió mobilitat sostenible i segura: millorar la connectivitat i l’eficiència dels desplaçaments quotidians amb una reducció de la mobilitat no sostenible.
 • Missió alimentació saludable: garantir l’accés a una alimentació més saludable i sostenible per a tothom i a tot arreu.
 • Missió cohesió territorial: reduir la vulnerabilitat urbana i les desigualtats entre barris de la regió metropolitana per garantir la igualtat d’oportunitats a tota la població.
 • Missió habitatge adequat: fer l’habitatge assequible, eficient i confortable com a fonament del dret a la ciutat.
 • Missió vitalitat cultural: promoure els drets culturals per esdevenir una metròpoli més justa, equitativa i sostenible.

Cadascuna d’aquestes missions compta amb un compromís específic a assolir l’any 2030.

 

 

Com participar-hi

Hi ha diversos nivells d’implicació en el Compromís Metropolità 2030:

 • Adhesió. Implica donar suport públic a la iniciativa, ja sigui formant part del Consell General del PEMB, ja sigui com a actor extern. Les institucions, empreses o organitzacions adherides rebran tota la informació sobre l’avenç del procés i seran convidades a participar en actes i activitats que es realitzin al llarg del temps.
 • Aportació de projectes. Implica incorporar a la base de dades del Compromís Metropolità 2030 alguna iniciativa liderada per la institució, l’empresa o l’organització corresponent que estigui alineada amb alguna de les vuit missions. Sobre aquests projectes, es podran fer propostes de desenvolupament: ampliació del territori d’incidència, incorporació de nous actors, replicabilitat, etc. dins del treball de desplegament de cada missió.
 • Impuls de nous projectes. Implica formar part dels grups motor que dissenyaran i/o incubaran nous projectes que contribueixin al desplegament de les missions del Compromís Metropolità 2030.

Només cal omplir el formulari d’adhesió, on s’ha d’assenyalar quina de les opcions es tria. Les adhesions són sempre en nom d’una institució, empresa o organització, de manera que caldrà fer-les amb l’autorització corresponent. El PEMB no es fa responsable de les adhesions que no compleixin aquest requisit, tot i que farà la tasca de verificació pertinent.

Els projectes susceptibles de ser incorporats a la base de dades del Compromís Metropolità 2030 han de convidar a l’acció i estar alineats amb les palanques que s’han definit per a cadascuna de les vuit missions que el conformen. A més, han de tenir les característiques següents, en diferents graus:

 • Incidir o tenir en compte la reducció de les desigualtats socials o, en tot cas, que el projecte generi un impacte social positiu.
 • Tenir un abast territorial tan ampli com pugui ser-ho. Si és possible, a escala de la regió metropolitana o, si no és el cas, que el projecte, tot i ser local, tingui incidència a la regió o metròpoli, o bé pugui ser replicable arreu del territori.
 • Comptar amb la col·laboració de diversos actors de la quíntuple hèlix: administració pública, sector empresarial, societat civil i organitzacions ciutadanes, universitat i recerca, i mitjans de comunicació.
 • Estar en marxa o que ho pugui estar en un futur proper o, si no és el cas, que sigui un inici de projecte que respongui a una necessitat clau per al territori.