Vés al contingut

Barris amb futur, un programa alineat amb la missió de Cohesió Territorial del Compromís Metropolità

Millorar les condicions de vida i els vincles comunitaris i evitar la segregació territorial, entre els principals objectius del nou projecte de rehabilitació integral de barris
Font foto: RTVE

Després de que el Parlament de Catalunya aprovés la Llei 11/2022, del 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles, la Generalitat de Catalunya va tenir el mandat d’articular un programa de rehabilitació integral de barris a partir del fons que preveu la llei. D’aquesta forma, el passat 24 d’octubre el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va anunciar l’aprovació del programa Barris amb futur per part del Govern de la Generalitat. Es tracta d’un primer projecte per treballar noves metodologies d'intervenció de les polítiques socials i urbanes en barris en situacions de vulnerabilitat que, a més de possibles intervencions de regeneració urbanística, posi èmfasi en la millora integral de les condicions de vida dels veïns del barri i dels seus vincles comunitaris, el què encaixa perfectament amb la mesura prioritzada 33 del Compromís Metropolità 2030, relativa a la configuració d’un Pla de rehabilitació integral de barris. 
 

El plantejament de base de Barris amb futur és que “si la població que viu en àrees d'atenció especial millora les seves condicions de vida allà on resideix, el fet de prosperar podria comportar mantenir-hi la residència, de manera que el territori en qüestió milloraria globalment el seu posicionament en termes de benestar col·lectiu”. Per tant, es un plantejament que directament busca evitar possibles efectes negatius de la rehabilitació urbana, com la substitució de la població en aquests barris vulnerables quan milloren l’entorn o bé el seu nivell de rendes. Per tant, evitar la reproducció de la segregació residencial, que també és una de les finalitats de la missió de Cohesió territorial del Compromís Metropolità 2030.

Per al disseny del programa s'ha fet escolta activa amb entitats veïnals de barris, amb ajuntaments, amb entitats locals del tercer sector social, s’ha fet treball transversal entre departaments de la Generalitat, anàlisi i acompanyament amb l’acadèmia i també amb altres actors socials. En definitiva, un treball de diagnosi i disseny consensuat i ben travat per al projecte.

Barris amb futur segueix un procediment diferenciat d’anteriors programes de regeneració urbana, en què els mateixos ajuntaments presentaven candidatures en convocatòries anuals. En aquest cas, el punt de partida serà la definició, per part de la Generalitat, de quinze àrees d’intervenció sociourbana de tot Catalunya segons un conjunt d'indicadors que considerin aspectes com la densitat urbana, l'àmbit rural, la distribució geogràfica, el grau i la tipologia del risc d'exclusió social i la disposició i recursos en curs al territori en matèria de projectes d'inclusió. Cadascuna d'aquestes àrees d'atenció social identificades haurà de dissenyar per consens una estratègia d'intervenció prioritzada segons les necessitats socials més importants a atendre. A tal efecte, es constituirà una taula o equip de treball conjunt entre Generalitat, ens local i operadors socials per definir i desplegar el projecte. Les diverses actuacions a definir durant el 2024 s’emmarcaran en algun dels tres eixos generals d’intervenció que preveu el programa:


1.    Espais de sociabilitat (equipaments, espais públics, organització veïnal).
2.    Condicions de vida (habitatge, ocupació, cures).
3.    Igualtat d'oportunitats, especialment centrats en la infància i l'adolescència (educació, lleure, accés a la cultura, llengua, equitat de gènere, salut).

I, en paral·lel, es disposarà d’un acompanyament acadèmic per facilitar l’anàlisi de les necessitats socials en cada àrea, oferir formació tècnica en metodologies comunitàries en la implementació de política pública i l’avaluació de les actuacions fetes.
En termes de seguiment del projecte, el passat 22 de febrer es va constituir el Consell de Seguiment del Projecte Barris amb Futur, amb la participació dels diferents departaments implicats de la Generalitat, d’agents del municipalisme, del tercer sector social i del moviment veïnal, i que ja disposa de marc d’intervenció i calendari de treball.

I, per últim, en la línia de la mesura 12 de la missió de Cohesió territorial, dedicada a l’impuls del FSM, cal destacar l’organització de la 1a Cimera del Fòrum Social Metropolità, després de dues edicions anteriors en format jornada. Aquest any, es vol aprofitar la trobada de les diferents entitats del tercer sector social de la regió metropolitana, així com dels ajuntaments, consells comarcals, col·legis professionals, etc., per a captar i treballar les prioritats d’actuació que es planteja el sector en determinades polítiques relacionades amb la pobresa infantil, la immigració i altres reptes socials a escala metropolitana.