Vés al contingut

Àrees de vianants

Àrees vianants 2
Sector públic
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Les àrees de vianants són zones on una considerable part de les vies s’ha convertit en carrers per als vianants, la qual cosa ha permès reduir la zona destinada als vehicles motoritzats. 

La iniciativa té com a objectiu fer un pas en el canvi de model de ciutat a través de la pacificació d’alguns dels carrers del centre de la ciutat. Amb això, es vol reduir la zona destinada als vehicles motoritzats i, per tant, fer créixer l’espai per a les persones. 

Descripció del projecte

L’Ajuntament de Terrassa, a través del projecte Àrees de vianants, aposta per fer una disminució del trànsit motoritzat per tal d’aconseguir una millora en la qualitat de l’aire i una reducció del soroll. Així doncs, el projecte vol donar resposta a l’emergència climàtica i crear una ciutat més sostenible, còmoda, compacta i verda. 

En aquestes àrees, es pot circular amb VMP, bicicletes i tricicles. A més, s’ha de circular a la velocitat del vianant i a 1,5 m de separació dels vianants i de les façanes. Així mateix, hi ha llocs senyalitzats on cal baixar del vehicle i anar a peu. 

Pel que fa a la distribució urbana de mercaderies, les operacions de càrrega i descàrrega són permeses en dies laborables durant un temps màxim de 30 minuts, en franges horàries determinades. 

Actualment hi ha 5 àrees de vianants: plaça Vella, Vapor Gran, Passeig, Vapor Ventalló i Seu d’Ègara. 

Des d’un primer moment, des de l’Ajuntament es van dur a terme diverses campanyes i accions comunicatives: 

  • Campanyes realitzades: sessions ciutadanes obertes, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació locals, campanyes informatives al carrer adreçades a la ciutadania. 
  • Campanyes actuals: sancions a aquelles persones que no respectin la normativa, senyalització de reforç a totes les entrades de les àrees de vianants, nova campanya a les xarxes socials, campanyes informatives al carrer, a les pantalles i a les OAC, etc. 
Àmbits d'intervenció
Mobilitat sostenible

El transport de persones i mercaderies és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte hivernacle i altres contaminants de les ciutats. És imprescindible, per tant, impulsar un canvi en l’actual model de mobilitat —que té una forta dependència dels combustibles fòssils— cap a l’ecomobilitat, acompanyat d’un ús més racional de les grans infraestructures.

Usos del sòl i model urbà

En un context d’emergència climàtica, s’ha d’avançar cap a un model urbà que prioritzi el benestar ciutadà i la protecció de la biodiversitat. Les ciutats han d’adoptar un model resilient amb una ocupació del sòl que contempli la variable climàtica, amb barris equilibrats i connectats que fomentin distàncies curtes i l’ecomobilitat, i amb espais públics verds i de qualitat.

Multimodalitat i mobilitat activa

Per tal d’aconseguir una mobilitat més eficaç i saludable, és clau comptar amb una metròpoli vertebrada a través de xarxes de mobilitat activa —de vianants i de bicicletes—, d’intercanviadors i noves centralitats, juntament amb una àmplia i coordinada oferta de modes de transport sostenibles que permetin als ciutadans combinar diversos mitjans per fer els seus desplaçaments quotidians.

Planificació territorial i urbana

La planificació és una eina clau per ordenar i regular els usos del sòl i les activitats en el territori, i és, per tant, l’instrument idoni per assolir un model de ciutat coherent amb la manera en què les persones habiten. El planejament ha d’integrar les necessitats que té la ciutadania, repensar les infraestructures i afavorir l’impuls de modes sostenibles.

Líders del projecte
Contacte

mobilitat@terrassa.cat

Servei de Mobilitat - Ajuntament de Terrassa

Av. Glòries Catalanes, 3

Terrassa (08023)

937 397 000