Peatge urbà

Imatge Peatge Urbà
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Inactiu
Objectius del projecte

Aplicació d’un peatge urbà per a accedir a la ZBE Barcelona amb un pla de xoc simultani, que busca dissuadir l’ús habitual individual del vehicle privat i potenciar modes sostenibles. Un projecte que assoliria canvis estructurals en dos anys i amb mesures de baix cost.

La finalitat és aconseguir una ciutat saludable, amb una mobilitat sostenible i justa, i que respecta el planeta.

Descripció del projecte

El vehicle privat representa només el 25% dels desplaçaments, però ocupa el 65% de l’espai públic. L’ús habitual és majoritàriament individual.

El peatge urbà que es proposa és un càrrec diari de €4 per conduir dins l’actual àrea de la ZBE de Barcelona, de 7.00 a 20.00 hores, tots els dies de la setmana. Afecta els vehicles en entrar, sortir o circular dins de la zona tarifada, amb excepcions (alta ocupació, persones amb mobilitat reduïda, serveis d’emergència i essencials, transport públic col·lectiu i taxis, persones amb ingressos econòmics inferiors al doble de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples i que necessiten el vehicle per a la seva activitat professional).

La gestió del peatge és pública. La comunicació i pagament del peatge es podrà efectuar amb els mecanismes públics creats a la ZBE Rondes pels diferents canals existents.

El projecte inclou:

  • Un pla de xoc per al transport públic amb actuacions en tres eixos: increment de l’oferta, millores tarifàries i millores en infraestructura.
  • Conversió viària de les autovies urbanes: carril BUS, carril VAO, carril bici i conversions en zones de vianants.
  • La implantació d’un pla metropolità de bicicleta per assolir un 10% de quota modal en bicicleta el 2023 en Barcelona i l’àrea metropolitana.

El peatge afecta també el transport de mercaderies.

Els resultats esperats són:

  • Reducció del trànsit i les seves emissions.
  • 370 milions d’euros anuals en ingressos nets del peatge, que es destinaran a la mobilitat activa, el transport públic, i el 10%, al sistema públic de salut.
  • Prioritat viària per als vianants, el transport públic i col·lectiu, la bici i els VMP amb eliminació de les autovies urbanes.
  • Increment de l'oferta de transport públic, carrils bus urbans i d'entrada a les ciutats i millora dels principals intercanviadors de transport públic de la ciutat
  • Extensió del sistema tarifari integrat a tot Catalunya i creació d'un abonament anual de transport públic a Catalunya.
  • 10% de la quota de bici a Barcelona i àrea metropolitana.
  • Recuperació de l'espai públic.
Àmbits d'intervenció
Mobilitat sostenible

El transport de persones i mercaderies és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte hivernacle i altres contaminants de les ciutats. És imprescindible, per tant, impulsar un canvi en l’actual model de mobilitat —que té una forta dependència dels combustibles fòssils— cap a l’ecomobilitat, acompanyat d’un ús més racional de les grans infraestructures.

Optimització dels desplaçaments

Un model de mobilitat sostenible ha de reduir els desplaçaments que no aporten avantatges i que suposen un cost ambiental, econòmic o social. A més, ha de contribuir a la fluïdesa del trànsit i a la millora de l’eficiència i el confort de les persones en els seus desplaçaments quotidians.

Infraestructures i serveis

A la regió metropolitana de Barcelona es concentren la major quantitat dels desplaçaments de Catalunya i les infraestructures més complexes (com l’aeroport, el port, les vies ferroviàries, etc.). Per aquesta raó cal impulsar una xarxa d’infraestructures que articuli el territori i que garanteixi i fomenti la mobilitat activa, acompanyada de serveis eficients que responguin a les necessitats ambientals, socials i econòmiques de la metròpoli.