Vés al contingut

Programa Convivència, veïnatge i promoció sociocomunitària a Sant Cosme

Barri de Sant Cosme
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Promoure la xarxa comunitària veïnal del barri, per tal d’atendre-hi millor les diverses situacions de manca d’autonomia i vulnerabilitat dels seus habitants i els dèficits relacionals veïnals i familiars.

Descripció del projecte

Aquest projecte busca crear un model ad hoc per a l’abordatge integral de les situacions de manca d’autonomia, dels dèficits relacionals familiars i veïnals, i de la necessitat de promoció de la xarxa comunitària del barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, a través de diversos serveis i projectes.

El nou programa neix per donar resposta als reptes del Pla Estratègic de Sant Cosme 2020-2030 relatius a la convivència i els vincles relacionals del veïnat i el teixit associatiu i el seu apoderament, així com a l’habitabilitat del barri i la connexió amb la resta de la ciutat. Per assolir aquests reptes, el programa planteja dur a termes les següents actuacions principals:

  1. Creació d’un equip comunitari transversal i interseccional: la unitat de gestió es va fusionar amb les unitats d’Acció Social que treballaven per Sant Cosme, que van donar lloc a la Secció d’Actuació Integral del barri.
  2. Creació d’un centre de referència comunitària i espai de treball compartit, a la mateixa Oficina Municipal d’Informació de Sant Cosme. Actualment s’està fent feina en el grup de treball de definició del centre sociocomunitari al Casal Cívic Delta.
  3. Creació d’un servei de convivència, que dona lloc al Servei de prevenció, gestió de conflictes i promoció de la convivència i la seguretat, i l’actualització de la Taula Comunitària, amb major participació del veïnat.
  4. Generació d’espais d’interseccionalitat i treball compartit amb la resta dels serveis municipals i públics.

El fil conductor de tots aquests objectius és la coordinació i l’eficàcia dels recursos públics, establint referents clars per a la ciutadania del barri i permetent la centralització d’aquesta “demanda” ciutadana.
L’avaluació i el seguiment es fan tant a escala municipal, en espais de ciutat i espais de barri, com supramunicipal, amb referents tècnics d’altres administracions presents en el barri i al Prat, i amb representants institucionals a partir de la seva adhesió a l’Espai de Relació Institucional (ERI), que té com a finalitat el seguiment i l’alineació de polítiques públiques en els objectius del pla estratègic.
 

Àmbits d'intervenció
Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.

Contacte

ssocials@elprat.cat 
93 379 00 50

Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament del Prat de Llobregat