Programa Convivència, veïnatge i promoció sociocomunitària a Sant Cosme

Barri de Sant Cosme
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Promoure la xarxa comunitària veïnal del barri, per tal d’atendre-hi millor les diverses situacions de manca d’autonomia i vulnerabilitat dels seus habitants i els dèficits relacionals veïnals i familiars.

Descripció del projecte

Aquest projecte busca crear un model ad-hoc per l’abordatge integral de les situacions de manca d’autonomia, dels dèficits relacionals familiars i veïnals, i de la necessitat de promoció de la xarxa comunitària del barri de Sant Cosme, a través de diferents serveis i projectes.

El nou programa neix per donar resposta als reptes del Pla Estratègic de Sant Cosme 2020-2030 relatius a la convivència i els vincles relacionals del veïnat i el teixit associatiu, al seu apoderament, així com a l’habitabilitat del barri i la connexió amb la resta de la ciutat. Per assolir aquests reptes, el programa planteja dur a termes les següents actuacions principals:

  1. Creació d’un equip comunitari transversal i interseccional: la unitat de gestió es va fusionar amb les unitats d’Acció Social que treballaven per Sant Cosme, donant lloc a la Secció d’Actuació Integral del barri.
  2. Creació d’un centre de referència comunitària i espai de treball compartit, a la mateixa Oficina Municipal d’Informació de Sant Cosme. Actualment s’està treballant en el grup de treball de definició del Centre sociocomunitari al CC Delta.
  3. Creació d’un servei de convivència: donant lloc al Servei de prevenció, gestió de conflictes i promoció de la convivència i la seguretat; i l’actualització de la Taula Comunitària, amb major participació del veïnat.
  4. Generació d’espais d’interseccionalitat i treball compartit amb la resta de serveis municipals i públics.

El fil conductor de tots aquests objectius és la coordinació i eficàcia dels recursos públics, establint referents clars per a la ciutadania del barri i permetent la centralització d’aquesta “demanda” ciutadana.

L’avaluació i seguiment es realitza tant a nivell municipal, en espais de ciutat i espais de barri, com supramunicipal, amb referents tècnics d’altres administracions presents en el barri i al Prat i amb representants institucionals a partir de la seva adhesió a l’Espai de Relació Institucional (ERI), que té com a finalitat el seguiment i alineació de polítiques públiques en els objectius del pla estratègic.
 

Àmbits d'intervenció
Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.