Vés al contingut

Bloc Cooperatiu

Imatge de Bloc Cooperatiu
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

En col·laboració amb el projecte Lloguem! Yes we Rent!rehabilitar el món del lloguer de Mataró a través d’una cooperativa de llogateres que ofereix una solució per múltiples problemàtiques del mercat de l’habitatge de lloguer:

  • Percentatge elevat de pisos buits amb problemes de manteniment i salubritat.

  • Dificultat d'accés a l'habitatge a causa de l'increment del preu de les rendes que s’allunyen dels sous de la majoria de la ciutadania.

  • Escassetat d'oferta al mercat de lloguer que comporta l'augment del preu i dels requisits per una demanda que pot superar l'oferta.

Descripció del projecte

Com a una via de solució al repte de l’habitatge va néixer la cooperativa de llogateres de Mataró, amb un grup de deu persones per definir-hi el funcionament inicial. Aquest grup va crear un model innovador i pioner a Europa engegat un any després amb la constitució de BLOC COOPERATIU SCCL sota cinc principis:

 

  • Transformació del mercat d’habitatge de lloguer, sobre la base del dret innegociable a l’habitatge, lliure d’especulació i mercantilització. Aquesta transformació passa per l’equilibri de les relacions entre propietària i llogatera que actualment són tan desiguals, i per l’organització i formació de les cooperativistes per defensar els seus drets.
  • Consum d’habitatges de lloguer per part de les usuàries, que assumeixen ser llogateres com a manera natural de viure, sempre que sigui amb garanties i sense precarietat.
  • Creació de vincles en la comunitat llogatera, que asseguri la participació plena i vinculant de les sòcies de la cooperativa i la formació d’una xarxa de llogateres responsables.
  • Gestió d’una borsa de pisos de lloguer que els propietaris ofereixen al projecte Lloguem!, a un preu més just que el de mercat, a canvi d’ajuts en la rehabilitació dels pisos i altres beneficis. L’assignació dels pisos a les sòcies està a càrrec de Bloc Cooperatiu, seguint els criteris d’adjudicació establerts en assemblea. Aquests pisos constitueixen la borsa d’habitatges pròpia de la cooperativa i han de tenir un lloguer assequible; és a dir per sota del preu de mercat actual. Les condicions de viabilitat econòmica requerides per accedir a l’habitatge les determina l’assegurança d’impagament.
  • Generació d’una relació favorable entre propietària i llogatera, gràcies a la cura de l’habitatge a càrrec de la cooperativa i el traspàs de l’habitatge de cooperativista a cooperativista durant els anys que s’acordi amb la propietat. El projecte obre una doble oportunitat: per a les propietàries de deixar el seu pis en bones mans, convertint-se en una aposta segura i fiable; per les usuàries, proporcionant-les una alternativa viable de lloguer en pisos amb condicions contractuals i econòmiques més favorables. En conclusió la relació entre propietària i llogatera dins de la cooperativa és mútuament beneficiosa.
Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.

Cost de l’habitatge

Les actuacions per reduir el cost de l’habitatge de lloguer a través d’instruments de finançament, de regulació i d’estabilització de preus, especialment en àrees de demanda forta i acreditada, són mesures per transformar el mercat de l’habitatge i fer-ne créixer el valor públic.

Ingressos de les llars

Amb l’objectiu de tancar la bretxa entre oferta i demanda, és fonamental incidir sobre la capacitat econòmica de les llars a través d’una política activa d’ocupació, la millora dels salaris i rendes complementàries, així com l’increment de subvencions i ajudes al lloguer i els subministraments per als col·lectius en risc d’exclusió social.

Rehabilitació d’habitatges i edificis

L’aprofitament del parc d’habitatge existent a la ciutat consolidada i la seva mobilització al parc d’habitatge assequible requereix processos de rehabilitació energètica, adaptació climàtica i adequació morfològica dels habitatges i edificis. Aquesta onada de rehabilitació pot millorar l’eficiència en l’ús de l’habitatge i, en conseqüència, reduir les despeses de la llar.