Foment de l'habitatge de lloguer social i assequible per modificacions del Pla General Metropolità-1976

Modificacions PGM76
Sector públic
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

Incentivar la promoció o conversió de fins a 810 habitatges del sector privat en habitatge assequible del municipi, a través de 3 modificacions normatives del Pla General Metropolità de 1976.

Descripció del projecte

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar, en sessió ordinària del ple municipal del mes d'abril de 2022, la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM76) per permetre la promoció o conversió de fins a 810 nous habitatges provinents del sector privat i que esdevindrien habitatges assequibles, mantenint la titularitat privada.

L’objectiu és incentivar a les persones propietàries a generar habitatge assequible a través de 3 modificacions del planejament urbanístic en determinades zones de la ciutat, i sumar-lo a l’habitatge protegit creat directament per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta modificació del PGM76 suposarà que es puguin posar al mercat progressivament nous habitatges amb les característiques d’habitatge protegit, fet que contribueix a la moderació en els preus de venda i lloguer de mercat.

Les modificacions del PGM aprovades al ple recullen 3 tipus d’actuacions per crear nou habitatge assequible:

  • Canvi d’ús de locals comercials. A determinades zones de la ciutat, fora dels eixos comercials, i sota certes condicions d'habitabilitat el canvi de normativa permet convertir locals comercials en habitatge protegit. L’ajuntament ja ha dut a terme aquesta experiència amb locals de titularitat pública, com és el cas del barri de Can Franquesa, i ara es vol testejar la fórmula amb el mercat privat. Estimació de fins a 280 nous habitatges assequibles.
  • Volum disconforme. Aquelles finques construïdes fa anys i que estaven fora de norma per excés de volumetria i amb un ús no residencial, podran legalitzar la situació si esdevenen habitatges i amb caràcter protegit. Estimació de fins a 190 nous habitatges assequibles. 
  • Divisió de parcel·les unifamiliars. A les parcel·les unifamiliars ja construïdes amb una superfície superior a 160 m2, es permetrà la segregació en dos habitatges si un dels dos s'acull al caràcter protegit. Estimació de fins a 340 nous habitatges assequibles. 

La modificació del PGM també va ser aprovada a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat el 13 juny 2022 i publicada al DOGC de 16 juny 2022. I l’ajuntament va rebre la felicitació de la mateixa Comissió d’Urbanisme, perquè suposa una fórmula innovadora en la promoció d'habitatge assequible.

Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.

Contacte

93 462 40 00

Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça Olimp 3
Santa Coloma de Gramenet (08921)