Vés al contingut

Laboratori “Estratègies i potencial de rehabilitació” de l’O-HB

Imatge Potencial de millora energètica O-HB
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Eina de suport de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge a les administracions competents en el disseny de noves polítiques de rehabilitació. 

El laboratori té dos objectius: construir una base de dades espacial que integri informació sobre l’estat físic del parc d’habitatges de Barcelona ciutat i el seu potencial de millora mitjançant rehabilitacions energètiques, i examinar la viabilitat d’optar a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació dels fons NextGeneration de la Unió Europea a través d’actuacions sobre l’envolupant dels edificis. 

Descripció del projecte

Sabent que les ciutats són responsables del voltant del 70 % de les emissions mundials de carboni, la rehabilitació de l’entorn construït resulta un element clau en les estratègies definides en el Pacte Verd Europeu i un deure urgent. 

El 2019 es va posar en marxa aquest laboratori, que serveix com a eina per al disseny de noves polítiques de rehabilitació, i de manera complementària inclou informació relativa a les llars, la renda mitjana i els ajuts públics atorgats en matèria de rehabilitació, i l’estructura i concentració de la propietat del parc d’habitatges de Barcelona, per tal de valorar de manera anticipada la complexitat associada a cadascuna de les rehabilitacions proposades

En el marc d’aquest projecte, l’O-HB ha posat el focus en la diagnosi de l’estat físic del parc i l’avaluació del seu potencial de rehabilitació, alhora que ha analitzat com les intervencions de millora s’encabeixen amb els requeriments dels fons NextGenetarion i permeten, en el mitjà termini, assolir els objectius de descarbonització el 2050. D’això en resulta una àmplia i extensa base de dades geolocalitzada amb aproximadament 200 variables, amb l’edifici com a unitat base d’anàlisi, construïdes des d’una visió transversal que té en compte tant l’habitatge com l’habitant (variables de l’estat físic i l’entorn socioeconòmic), i que ha estat contrastada per tots els agents implicats en el sector de la rehabilitació (Administració pública, gremis i col·legis professionals). 

Avaluar la complexitat de les intervencions en matèria de rehabilitació, anticipar futures problemàtiques sobre pobresa energètica i situar-se com a pas previ al treball de camp són algunes de les futures oportunitats d’investigació que ofereix el fet de comptar amb una informació tan precisa. 

Prèviament, des de l’O-HB s’han recollit experiències europees de col·laboració publicoprivada en matèria de rehabilitació (“La rehabilitació i el model urbà”), alhora que s’han analitzat les llicències d’obra major de l’Ajuntament de Barcelona i s’han quantificat les estratègies de generació de nou habitatge a la ciutat consolidada mitjançant remuntes, canvis d’ús o divisions (“Generació de nous habitatges mitjançant reforma i/o ampliació”). 

Àmbits d'intervenció
Recursos energètics

La transició energètica és un procés clau i que s’ha de donar de manera progressiva i democràtica per tal de reduir les emissions de GEH i, per tant, mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, cal avançar cap a la substitució de l’energia d’origen fòssil per energia local i renovable, la disminució del consum, l’augment de l’eficiència i l’autoproducció.

Usos del sòl i model urbà

En un context d’emergència climàtica, s’ha d’avançar cap a un model urbà que prioritzi el benestar ciutadà i la protecció de la biodiversitat. Les ciutats han d’adoptar un model resilient amb una ocupació del sòl que contempli la variable climàtica, amb barris equilibrats i connectats que fomentin distàncies curtes i l’ecomobilitat, i amb espais públics verds i de qualitat.

Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Rehabilitació d’habitatges i edificis

L’aprofitament del parc d’habitatge existent a la ciutat consolidada i la seva mobilització al parc d’habitatge assequible requereix processos de rehabilitació energètica, adaptació climàtica i adequació morfològica dels habitatges i edificis. Aquesta onada de rehabilitació pot millorar l’eficiència en l’ús de l’habitatge i, en conseqüència, reduir les despeses de la llar.

Líders del projecte
Contacte

info@ohb.cat
Observatori Metropolità de l'Habitatge
Plaça de la Vila de Gràcia 6, baixos
Barcelona (08012)
93 002 32 55