Vés al contingut

Barri per a vianants

Imatge Barris per a vianants
Sector públic
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Illes urbanes a la ciutat on es busca garantir la prioritat de la ciutadania, la seva salut i la sostenibilitat, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Obeeix a un nou model dins del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on el model de mobilitat prioritza el vianant. 

Descripció del projecte

Des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es decideix delimitar zones especials —que, en altres ciutats, es coneixen com superilles— on es restringeix la circulació dels vehicles privats i la velocitat perquè les persones es puguin desplaçar a peu amb la màxima seguretat, accessibilitat i comoditat possibles. En aquestes zones es prioritzen els desplaçaments de les persones i l’ús de les bicicletes, de manera segura, així com el foment del transport públic, per sobre del vehicle privat. 

A partir de la pacificació de l’interior dels barris, es pretén assolir que la xarxa veïnal aculli el trànsit propi del barri (el que té origen o destí al mateix barri) i, amb la reducció del trànsit interior, recuperar el carrer per al veïnat com a lloc d’esbarjo, gaudi i relació social. 

Aquest canvi de model posa per davant les persones i deixa de banda la clàssica planificació que prioritza la circulació de vehicles. 

Per tal de definir els barris per a vianants s’ha actualitzat la jerarquia viària: 

  • Xarxa viària principal o secundària, formada pels carrers més importants i estructurants pel que fa a la circulació (que conformaran el perímetre del barri per a vianants).  
  • Xarxa veïnal, formada pels carrers o trams de carrers que no pertanyen a la xarxa viària principal o secundària (es troben a l’interior dels barris). 
Àmbits d'intervenció
Mobilitat sostenible

El transport de persones i mercaderies és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte hivernacle i altres contaminants de les ciutats. És imprescindible, per tant, impulsar un canvi en l’actual model de mobilitat —que té una forta dependència dels combustibles fòssils— cap a l’ecomobilitat, acompanyat d’un ús més racional de les grans infraestructures.

Usos del sòl i model urbà

En un context d’emergència climàtica, s’ha d’avançar cap a un model urbà que prioritzi el benestar ciutadà i la protecció de la biodiversitat. Les ciutats han d’adoptar un model resilient amb una ocupació del sòl que contempli la variable climàtica, amb barris equilibrats i connectats que fomentin distàncies curtes i l’ecomobilitat, i amb espais públics verds i de qualitat.

Multimodalitat i mobilitat activa

Per tal d’aconseguir una mobilitat més eficaç i saludable, és clau comptar amb una metròpoli vertebrada a través de xarxes de mobilitat activa —de vianants i de bicicletes—, d’intercanviadors i noves centralitats, juntament amb una àmplia i coordinada oferta de modes de transport sostenibles que permetin als ciutadans combinar diversos mitjans per fer els seus desplaçaments quotidians.

Planificació territorial i urbana

La planificació és una eina clau per ordenar i regular els usos del sòl i les activitats en el territori, i és, per tant, l’instrument idoni per assolir un model de ciutat coherent amb la manera en què les persones habiten. El planejament ha d’integrar les necessitats que té la ciutadania, repensar les infraestructures i afavorir l’impuls de modes sostenibles.

Distribució urbana de mercaderies

El fort increment que ha experimentat el comerç electrònic en els darrers anys ha constatat la necessitat de coordinar la distribució urbana de mercaderies optimitzant els desplaçaments, compactant les càrregues, ordenant la logística i fomentant l’ús de modes menys contaminants.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.

Contacte

st.colomag@gramenet.cat

Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Plaça Olimp, 3

Santa Coloma de Gramenet (08921)

93 462 40 00