Vés al contingut

Lloguem! Yes We Rent!

Tríptic Lloguem! Yes we rent
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

Aprofitar les propietats privades buides per a crear un sistema cooperatiu d’habitatge assequible a través de Bloc Cooperatiu.

Aquest és l’objectiu de Lloguem! Yes, We Rent! Generar un estoc d’habitatges assequibles dirigits a famílies amb rendes baixes i mitjanes, fent ús de propietats buides i fora del mercat. Amb l’oferta d’un lloguer garantit i suport financer per renovar les seves propietats, el projecte incentiva als propietaris a posar el seu habitatge en lloguer per sota dels preus de mercat.

Descripció del projecte

El projecte vol abordar un doble repte: persones sense llar i llars sense persones.

El mercat d’habitatge de Mataró es caracteritza per la desregulació, un gran sector d’habitatge ocupat pels propietaris (75 %) i un sector d’habitatge social (248 unitats) totalment desproporcionat per a la demanda (1.400 famílies en llista d’espera). L’habitatge de lloguer, que representa el 19 % del mercat, és poc flexible i els preus, molt volàtils.

Lloguem! Yes, We Rent! s’emmarca en la mirada estratègica de Ciutat Inclusiva que defineix el Pla d’Acció Local de l’Agenda 2030, amb dues línies:

 

1. Des de la innovació, i de forma complementària a la borsa de lloguer, es va crear el projecte d'experimentació Lloguem, que va rebre el suport financer de la convocatòria de fons europeus Accions Urbanes Innovadores, per tal donar un canvi de perspectiva al problema de l'habitatge.

El projecte introdueix un nou agent en el mercat del lloguer, format per les persones llogateres, que contribueix a redefinir els desequilibris de poder dintre del mercat. La idea és generar noves dinàmiques que permetin d'una part, un accés més segur, més assequible i menys discriminatori a l'habitatge, i d'una altra, que millorin la voluntat cap al lloguer habitual per part dels propietaris. 

Per incentivar els propietaris d’immobles buits a introduir-los al programa d’habitatge social, es segueix la lògica d’un model institucional diferent i en major escala: proporcionant garanties als propietaris que cedeixin temporalment els habitatges a la ciutat per un lloguer inferior al mercat, a canvi d'incentius com: ajuts per la rehabilitació, ajuts a la millora de l'eficiència energètica, garantia de cobrament del lloguer amb assegurança, gestió gratuïta, i una sèrie d'incentius fiscals.

 

2. Des del cooperativisme, amb un programa per al desenvolupament d'un instrument d'economia social i una incubadora d’empreses socials liderat per la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró. Es tracta d'unir esforços al sector de l’habitatge i al de l’economia social per buscar amb la ciutadania aquelles persones interessades a conformar Bloc Cooperatiu com una primera aproximació col·lectiva al mercat del lloguer. El llogater passa de tenir un rol passiu a un rol actiu, de ser un demanant de serveis, a ser capaç d'autogenerar el seu propi habitatge assequible.

Aquesta aposta per un partenariat publico-comunitari, entre l'administració i la comunitat, redefineix la forma d'actuar de l'administració pública, per passar de les relacions clàssiques de verticalitat, cap a relacions més horitzontals i de col·laboració respecte d'aquest nou soci.

Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Cost de l’habitatge

Les actuacions per reduir el cost de l’habitatge de lloguer a través d’instruments de finançament, de regulació i d’estabilització de preus, especialment en àrees de demanda forta i acreditada, són mesures per transformar el mercat de l’habitatge i fer-ne créixer el valor públic.