Vés al contingut

Projecte Papallona

Visita explicativa de l'equipament de Rocafonda a les entitats del barri.
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Implementar i assajar un nou model d’atenció social de proximitat de caràcter preventiu i comunitari que pugui esdevenir el nou model a estendre a tota la ciutat de Mataró.

 

Descripció del projecte

El Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró ha dissenyat el Projecte Papallona, que dibuixa un model innovador en l’àmbit metodològic de la intervenció social, partint del principi de proximitat, i plenament orientat a la prevenció i la intervenció a, amb i des de la comunitat. Aquest projecte, ubicat als barris de Rocafonda i Palau, es configura com una prova pilot d’aquest nou model, amb l’horitzó de la implementació a tot el territori una vegada avaluat.

L’experiència, que s’emmarca en el mandat del II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2021-2024, s’estructura en quatre pilars fonamentals:

1. El disseny i la implementació de la intervenció social comunitària, que implica l’establiment dels següents objectius, entre d’altres:

  • Generar mecanismes de detecció permanent de les necessitats socials existents i emergents de cada territori.
  • Determinar circuits i fórmules de comunicació i cooperació entre l’Administració i les organitzacions formals i informals de l’àrea d’intervenció social.
  • Desenvolupar mecanismes de prevenció comunitària en l’àmbit social, amb plans de prevenció sociocomunitària.
  • Detectar oportunitats d’intervenció social en àrees no identificades com a prioritàries, però que permetrien millorar dinàmiques socials i comunitàries.

2. L’atenció centrada en la persona (ACP) com a metodologia bàsica d’aplicació individual i familiar, amb l’ús d’eines de diagnòstic social estandarditzades (com ara l’SSM-Cat) i metodologies basades en l’evidència.

3. La integració social i sanitària, generant mecanismes de treball integrat i coordinat, i la definició de circuits d’atenció integrada centrats en les necessitats de la persona objecte d’intervenció.

4. La innovació social, el coneixement i la comunicació. Creació d’un laboratori d’innovació social específic (Laboratori d’Accions de Benestar Social, LABS), orientat a executar els processos esmentats.

En concret, les accions que planteja el projecte pilot són:

1.    L’estudi diagnòstic de les característiques generals del territori.
2.    La configuració dels equips pluriespecialitzats: professionals referents de casos sota la metodologia d’ACP i professionals referents comunitaris.
3.    La creació de la Taula Comunitària de Rocafonda-Palau, amb participació de professionals, agents influents dels barris, i entitats i associacions. 
4.    El desenvolupament i la prova de metodologies d’intervenció basades en l’evidència.
5.    L’avaluació del projecte pilot, en tres fases: inicial, mitjana i final.

 

Àmbits d'intervenció
Concertació social i territorial

La millora de les condicions de treball, entre elles, les salarials, en un context de canvi continu del mercat laboral, demana l’actuació dels espais de concertació social. En particular, cal abordar des d’aquests espais l’establiment d’un esquema de salaris de referència que tingui en compte tant l’estructura del mercat laboral com les noves realitats laborals i els diversos condicionants dels territoris de la metròpoli.

Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Líders del projecte
Altres participants
Contacte

Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró
Tel. 93 758 23 01