4DHealth

Imatge 4DHealth
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Altres
Actiu
Objectius del projecte

El 4DHealth té com a objectiu principal augmentar la seguretat dels pacients a través de la formació i entrenament dels professionals vinculats amb el sector salut.

Per aconseguir la seguretat dels pacients en l’entorn de la salut, el 4DHealth ho pretén aconseguir treballant a través de en dues línies principals.

  1. Una formació centrada en la millora de les competències de totes les persones i institucions que estan implicades en l’àmbit de la salut(professionals, pacients, familiars i cuidadors), d’una manera molt més segura, mitjançant el seu entrenament repetit a traves de situacions molt properes a la realitat i la seva posterior reflexió basada en l’acció.
  2. La prevenció de la repetició de l’error en salut, mitjançant el desenvolupament d’escenaris “ad-hoc”que recreen situacions reals on s’ha detectat l’aparició d’errors o situacions no esperables, fent èmfasi sempre en el treball en equip interdisciplinari i en la seguretat del pacient.
Descripció del projecte

4D Health és un hospital que permet facilitar activitats on es representa tot el cicle d’atenció al pacient i el seu entorn, des de la seva recollida en el carrer fins que retorna al domicili. Les simulacions, a més de fer-se a les sales bàsiques d’un hospital, es desenvolupen en escenaris com els passadissos, els ascensors o les sales d’espera, així com també en els àmbits prehospitalaris d’emergències al carrer, d’atenció primària i domiciliària.

Les instal·lacions del 4D Health estan equipades amb un sistema audiovisual de càmeres robotitzades i micròfons disposats arreu de l’edifici. Aquest sistema permet enregistrar totes les simulacions que es duen a terme a l’hospital per, després, revisar-les totes les vegades que siguin necessàries, i així reflexionar sobre la pròpia actuació i la dels altres participants. Totes aquestes imatges i àudios que es graven poden entregar-se al client perquè valori i analitzi el contingut de les accions realitzades.

Per la creació i facilitació de les diferents activitats formatives el centre d‘una gran varietat d’espais clínics, equipaments mèdics, de simulació i audiovisuals, facilitadors, instructors, col·laboradors sanitaris de diferents disciplines i especialitats, actors (pacients estandarditzats) de diferents perfils i tècnics de producció audiovisual; que fan possible la transferència de coneixements a la pràctica clínica del dia a dia.

Les empreses podran desenvolupar projectes personalitzats, vinculats als seus productes i estratègies comercials, per poder millorar la formació dels seus clients i els seus equips comercials, en un entorn hospitalari real de simulació, i amb la participació de professionals sanitaris i directius del sector.

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Líders del projecte
Contacte

info@4dhealth.com
Passeig Verdaguer, 130
Igualada (08700)
931 316 360