Ens de Gestió d’Habitatge Comarcal

Foto habitatge CCMaresme
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Facilitar l’accés i promoure habitatge en règim de de lloguer social i assequible, a través d’un ens comarcal al territori del Maresme.

Descripció del projecte

Les necessitats d'habitatge per als diferents col·lectius a la comarca del Maresme són molt diverses, des d'habitatge social per a col·lectius desafavorits, a habitatges destinats a sectors específics, com els joves o la gent gran, passant per necessitats més específiques com els habitatges d'urgència social, residències per estudiants o llars de residències per a discapacitats. Els municipis de la comarca tenen situacions i problemàtiques d'habitatge molt diferents, en les quals alguns ja tenen el sòl esgotat, mentre d'altres els hi sobra.

Per adreçar-hi respostes adequades a escala supramunicipal, des de l’oficina d’habitatge comarcal es proposa la creació d’un ens de gestió d’habitatge que coordini accions mancomunades al problema de l’habitatge, a través d’una figura associativa amb la participació d’entitats del tercer sector.

En aquesta línia, el Consell Comarcal ha presentat a les Alcaldies del Maresme el projecte de creació d’un ens de caire públic -amb participació dels diferents ajuntaments, entitats del tercer sector i operadors privats- per enfocar, dissenyar i planificar actuacions coordinades que pemetin incrementar el parc d’habitatges de lloguer a la comarca a preus assumibles evitant d’aquesta manera l’exclusió residencial.

El nou ens de gestió comarcal d’habitatge social pretén alliberar entre un 5% i un 10% dels pisos que no es troben al mercat i que es podrien destinar a habitatge social. Igualment, tindrà capacitat para impulsar noves promocions, construir habitatge social i gestionar el parc d’habitatge públic a la comarca. Les línies d’acció d’aquest ens es resumeixen en quatre punts:

  • Gestió i administració d’habitatge social i assequible.
  • Promoció d’altres models de tinença de l’habitatge.
  • Mobilitzar habitatges privats cap al règim assequible.
  • Promoció d’accions per promoure l’eficiència energètica en els edificis de la comarca del Maresme.
Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.

Líders del projecte
Contacte

habitatge@ccmaresme.cat
Consell Comarcal del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1.
Mataró (08301)
93 741 1616