Vés al contingut

Ens de Gestió d’Habitatge Comarcal

Foto habitatge CCMaresme
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Facilitar l’accés i promoure habitatge en règim de lloguer social i assequible, a través d’un ens comarcal al territori del Maresme. 

Descripció del projecte

Les necessitats d’habitatge per als diversos col·lectius a la comarca del Maresme són molt diverses, des d’habitatge social per a col·lectius desafavorits fins a habitatges destinats a sectors específics, com els joves o la gent gran, passant per necessitats més específiques, com ara els habitatges d’urgència social, les residències per a estudiants o les llars de residències per a persones discapacitades. Els municipis de la comarca tenen situacions i problemàtiques d’habitatge molt diferents: alguns ja tenen el sòl esgotat mentre que a d’altres els n’hi sobra. 

Per adreçar-hi respostes adequades a escala supramunicipal, des de l’oficina d’habitatge comarcal es proposa la creació d’un ens de gestió d’habitatge que coordini accions mancomunades al problema de l’habitatge, a través d’una figura associativa amb la participació d’entitats del tercer sector. 

En aquesta línia, el Consell Comarcal del Maresme ha presentat al Consell d’Alcaldies del Maresme el projecte de creació d’un ens de caire públic —amb participació dels diferents ajuntaments, entitats del tercer sector i operadors privats— per enfocar, dissenyar i planificar actuacions coordinades que permetin incrementar el parc d’habitatges de lloguer a la comarca a preus assumibles i s’eviti, d’aquesta manera, l’exclusió residencial. 

El nou ens de gestió comarcal d’habitatge social pretén alliberar entre un 5 % i un 10 % dels pisos que no es troben al mercat i que es podrien destinar a habitatge social. Igualment, tindrà capacitat per impulsar noves promocions, construir habitatge social i gestionar el parc d’habitatge públic a la comarca. Les línies d’acció d’aquest ens es resumeixen en quatre punts: 

  • Gestió i administració d’habitatge social i assequible. 

  • Promoció d’altres models de tinença de l’habitatge. 

  • Mobilitzar habitatges privats cap al règim assequible. 

  • Promoció d’accions per fomentar l’eficiència energètica en els edificis de la comarca del Maresme. 

Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.

Líders del projecte
Contacte

habitatge@ccmaresme.cat
Consell Comarcal del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1.
Mataró (08301)
93 741 1616