Vés al contingut

L’Observatori Metropolità de Gènere

Observatori Metropolità de Gènere
Sector públic
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

L’Observatori Metropolità de Gènere (OMG) pretén ser una eina útil per donar visibilitat a les desigualtats de gènere existents amb dades fiables, col·laborar en la recerca i incidir en polítiques públiques locals. I per això vol recollir, oferir i difondre dades ordenades, fiables i regulars sobre les desigualtats de gènere en diverses dimensions de l’àmbit local i metropolità. Actualment analitza els àmbits de mercat de treball, formació i renda.

Descripció del projecte

L’Observatori Metropolità de Gènere neix el 2021 per la necessitat detectada, per part dels municipis metropolitans, d’obtenir dades sobre la desigualtat de gènere en diversos àmbits de la societat. L’OMG és una eina de suport que, mitjançant dades, estadístiques i indicadors, proporciona la informació de base per assessorar òrgans de govern local i supramunicipal en la presa de decisions i el disseny de les polítiques públiques. Alhora, també permet establir un seguiment i una avaluació sòlides de l’efectivitat d’aquestes polítiques públiques.

A partir de recursos de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, i amb el suport i el lideratge financer de l’AMB, es va crear l’Observatori Metropolità de Gènere, que va publicar el primer estudi el desembre del 2021.

Aquest primer estudi es va centrar en un dels àmbits on la desigualtat de gènere és més evident: el mercat laboral. Les dades ofertes centren l’atenció en el biaix de gènere de determinades professions i sectors, en la bretxa salarial, en el biaix de gènere en l’atur, etc. I també en aquest àmbit és on es segueix treballant com una línia d’especialització.
En el primer trimestre del 2022 es va dur a terme una jornada de sensibilització dirigida a reflexionar i vindicar sobre la necessitat de dades segregades segons gènere a escala local, facilitant el debat entre responsables tècnics i polítics.

Per la seva pròpia definició, l’OMG té un valor afegit: és una font única per a totes les dades estadístiques de gènere disponibles a escala municipal per a tota l’àrea metropolitana i facilita la recerca en aquest àmbit geogràfic, mancat de dades. Per tant, pot recollir les demandes específiques i proporcionar accés a diferents nivells de dades i explotacions, tant pròpies com secundàries, amb un elevat grau d’ordenació i classificació.
 

Àmbits d'intervenció
Responsabilitat social

L’assumpció per part del teixit empresarial de la importància d’unes bones condicions laborals i relacions amb els stakeholders i l’entorn per assolir major productivitat suposa incrementar el seu grau de compromís amb les persones que hi treballen i el territori en el qual operen, i obrir pas a l’adopció de pràctiques socialment responsables que han de ser degudament reconegudes i incentivades.

Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Contacte

Metròpolis Barcelona - Agència de Desenvolupament Econòmic
Carrer 60, 25-27. Edifici Z, 1a planta, D11.
Barcelona (08040)
93 223 51 51