Vés al contingut

Pisos buits

Projecte pisos buits
Sector públic
Sector privat
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

Mobilitzar habitatges provinents de diferents fonts per a destinar-los a persones i famílies en situació d’exclusió social, a través de la gestió integral en col·laboració amb ajuntaments.

Descripció del projecte

La Fundació realitza la gestió integral d’habitatges a través d’un acord signat amb els ajuntaments, on es poden incloure els següents serveis:

  • Captació d’habitatges: cerca i compra d’habitatges de propietàries particulars, societats, o administracions públiques, adquirides de forma directa o mitjançant l’exercici de drets de tanteig i retracte.
  • Rehabilitació d’habitatges: execució d’obres de rehabilitació i/o adequació dels habitatges amb càrrec al programa de gestió integral, mitjançant empreses d'inserció laboral, per assegurar la màxima coherència en els processos d’inserció residencial i laboral de les persones en situació més vulnerable.
  • Gestió immobiliària: administració professional i directa dels habitatges cedits de forma temporal per propietaris privats, que inclou la gestió de contractes, rendes, subministraments, pròrrogues, comunitats. El propietari de l’habitatge té la garantia de cobrament de la renda pactada durant la vigència del contracte de lloguer (36 mesos), i també pot rebre finançament d'obres d'adequació (un 20% a fons perdut i el 80% restant es descompta de manera mensual de l'import del lloguer).
  • Acompanyament social: un equip d'educadors/es socials fa un seguiment acurat del l’ús dels habitatges, de l’acompliment dels pactes contractuals i de les relacions de convivència, a través d’un acompanyament socioeducatiu de les persones que viuen en els habitatges. També porten a terme processos de mediació de conflictes veïnals i assessorament en el procés d'inserció laboral de les persones ateses.
Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.

Cost de l’habitatge

Les actuacions per reduir el cost de l’habitatge de lloguer a través d’instruments de finançament, de regulació i d’estabilització de preus, especialment en àrees de demanda forta i acreditada, són mesures per transformar el mercat de l’habitatge i fer-ne créixer el valor públic.