Vés al contingut

Pla Serra Húnter (SHP)

Serra Húnter Programme
Acadèmia
Sector públic
Altres
Actiu
Objectius del projecte

El Pla Serra Húnter té com a objectiu la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat.

El Pla Serra Húnter s’emmarca en el desplegament dels objectius de la societat del coneixement del Pla de govern de la Generalitat de Catalunya.

Un dels objectius principals d’aquest pla és treballar per posar les bases de la sostenibilitat del sistema universitari català, així com per garantir-ne un creixement harmònic, en què es prima la qualitat, raó per la qual les accions apunten cap a un nou model de professorat. El Pla Serra Húnter és un dels instruments per aprofundir en aquests canvis que asseguren la millora de la qualitat acadèmica de les universitats catalanes.

Descripció del projecte

Amb el Pla Serra Húnter s’espera que les persones seleccionades tinguin una trajectòria acadèmica excel·lent i que siguin, o puguin esdevenir, líders amb capacitat de col·laboració, d’innovació i de desenvolupament de línies de recerca complementàries a les que existeixen actualment.

Amb aquest objectiu, el Pla Serra Húnter fixa unes condicions de contorn en els concursos convocats en el marc d’aquest programa per fomentar la concurrència, la transparència i la selecció de la persona més qualificada. En concret, s’ofereixen contractacions amb perfils oberts difosos en mitjans amb un prestigi acadèmic reconegut i es vetlla perquè les comissions de selecció estiguin integrades per membres lliures de conflicte d’interès. Així mateix, es promouen millores procedimentals per facilitar l’accés dels candidats a la convocatòria i a la informació.

El Pla Serra Húnter compta amb una direcció acadèmica, que recau en una persona de prestigi reconegut, i un consell assessor integrat per acadèmics i acadèmiques distingits. De fet, el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) reconeix el Pla Serra Húnter com una eina per a la captació i retenció del talent, a la qual s’ha de donar continuïtat fins que els resultats de l’avaluació dels processos de selecció de personal docent investigador siguin equiparables, dins un programa de rejoveniment del personal docent investigador universitari.

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Polítiques públiques d'R+D

Els nivells de despesa en R+D han de convergir amb els de regions de referència europees, bé mitjançant despesa directa (R+D pública o del sistema d’universitats), bé facilitant un marc fiscal i regulador favorable a la inversió en R+D empresarial, posant especial èmfasi en la reducció de les barreres d’entrada a la innovació.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Gestió del talent

La centralitat del talent en l’impuls d’un teixit productiu innovador i que proporcioni nivells salarials mitjans i alts fa que calgui posar molt d’èmfasi en la seva potenciació i retenció. L’atracció de talent és el complement que ha de contribuir a cobrir necessitats no satisfetes amb el talent local, i requereix un esforç important de coordinació i simplificació de certs processos.

Líders del projecte
Contacte

serrahunter@gencat.cat

Josep Domingo-Ferrer, direcció acadèmica del Pla Serra Húnter
Departament de Recerca i Universitats, Via Laietana 2
Barcelona (08003)
93 552 68 73