Vés al contingut

Superilla Barcelona

Imatge Superila
Sector públic
Barri
Actiu
Objectius del projecte

El model de Superilles té com a objectiu recuperar una part de l’espai que actualment ocupen els vehicles privats i aconseguir un espai públic saludable, just, verd, i segur.

El projecte, busca reorganitzar la mobilitat per tal que els ciutadans puguin disposar d’una plaça o un eix verd a 200 metres com a màxim, millorant l'oferta d’espais de trobada i oci a la ciutat.

Descripció del projecte

Després d'actuacions en diferents àmbits (com al Poblenou, Sant Antoni o Horta), el model Superilles farà un canvi d'escala i de ritme, mitjançant la creació d’una xarxa d'eixos verds i places on el vianant hi té prioritat.

Aquesta xarxa permetrà canviar el mapa de la ciutat, posant a la ciutadania en el centre, com a protagonista. El projecte es desenvoluparà prioritàriament a la trama Cerdà i, especialment, al districte de l'Eixample, estenent la xarxa que es va començar a crear al barri de Sant Antoni.

Els eixos verds, que formen part del projecte de les Superilles, són carrers pacificats, amb llocs d'estada i verd, que permeten desplaçar-se a peu amb confort, comoditat i seguretat. En els encreuaments dels eixos, i degut als característics xamfrans, es creen noves places: espais d'uns 2.000 m2, que abans estaven destinats exclusivament al trànsit vehicular, i que es convertiran en espais de trobada i estada confortables, on els paviments permeables, el verd o l’oci tindran un paper principal.

En concret, el projecte:

  • Impulsa una nova manera d’organitzar l'espai públic de la ciutat, posant en el centre a les persones.
  • Té l’objectiu de crear una xarxa d'eixos verds i places que s'estenen per la ciutat.
  • Prioritza al vianant per tal d’aconseguir que els carrers puguin ser llocs de trobada i esbarjo. Els eixos verds i les places són llocs d'oci i trobada més segurs i sostenibles.
  • Genera nou espai públic de qualitat per a la ciutadania. Actualment, el 60% de l’espai públic està ocupat pel vehicle privat, quan més del 50% dels desplaçaments es fan a peu.

Al districte de l’Eixample s’executaran quatre eixos verds: Rocafort, Consell de Cent, Borrell i Girona. I al districte de Sant Martí s’executaran els eixos d’Almogàvers, Puigcerdà, Bolívia, Zamora i Cristóbal de Moura.

Així mateix, els àmbits de les superilles s’estan desenvolupant, també, a Hostafrancs, la Sagrera, Horta i Sant Gervasi, i es preveu que el model s’estengui als barris que allotjaran el projecte VilaVeïna.

Àmbits d'intervenció
Mobilitat sostenible

El transport de persones i mercaderies és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte hivernacle i altres contaminants de les ciutats. És imprescindible, per tant, impulsar un canvi en l’actual model de mobilitat —que té una forta dependència dels combustibles fòssils— cap a l’ecomobilitat, acompanyat d’un ús més racional de les grans infraestructures.

Usos del sòl i model urbà

En un context d’emergència climàtica, s’ha d’avançar cap a un model urbà que prioritzi el benestar ciutadà i la protecció de la biodiversitat. Les ciutats han d’adoptar un model resilient amb una ocupació del sòl que contempli la variable climàtica, amb barris equilibrats i connectats que fomentin distàncies curtes i l’ecomobilitat, i amb espais públics verds i de qualitat.

Multimodalitat i mobilitat activa

Per tal d’aconseguir una mobilitat més eficaç i saludable, és clau comptar amb una metròpoli vertebrada a través de xarxes de mobilitat activa —de vianants i de bicicletes—, d’intercanviadors i noves centralitats, juntament amb una àmplia i coordinada oferta de modes de transport sostenibles que permetin als ciutadans combinar diversos mitjans per fer els seus desplaçaments quotidians.

Planificació territorial i urbana

La planificació és una eina clau per ordenar i regular els usos del sòl i les activitats en el territori, i és, per tant, l’instrument idoni per assolir un model de ciutat coherent amb la manera en què les persones habiten. El planejament ha d’integrar les necessitats que té la ciutadania, repensar les infraestructures i afavorir l’impuls de modes sostenibles.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.

Contacte

urbanisme@bcn.cat

Ajuntament de Barcelona – Ecologia Urbana

Av. Diagonal, 240

Barcelona (08018)

93 291 45 47