Vés al contingut

Desplegament del Marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025

Foto sensellarisme
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

Implementar un model d’actuació pública que garanteixi efectivament el dret a un habitatge digne en igualtat d’oportunitats a tot el territori de Catalunya. Un model amb els estàndards de qualitat necessaris, i tenint en compte la diversitat i les especificitats territorials i locals, així com la individualitat, les necessitats i les expectatives de cadascuna de les persones ateses. La finalitat última és col·laborar en la construcció d’una societat més justa, lliure i acollidora.

Descripció del projecte

L’enquesta del 2016 als municipis de Catalunya indicava que hi havia 5.777 persones sense sostre, mentre que les dades del Registre unificat de dades dels ens locals del 2019 indicaven que les persones sense llar ateses en recursos habitacionals i residencials temporals (albergs, pisos i habitatges socials, i pensions) arribaven a les 6.171 persones. La situació d’aquestes persones és la manifestació màxima de l’exclusió social, i la tendència creixent demanava un model o una estratègia d’abordatge coordinat que també eliminés les desigualtats territorials en l’atenció al sensellarisme.

Les iniciatives anteriors que havien anat en aquesta línia van aportar aprenentatges importants, com els treballs per elaborar el Model d’atenció a persones sense llar de 2010 i l’Estratègia Integral per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya, aprovada el desembre del 2016, mitjançant l’Acord GOV/161/2016. En ambdós casos es van plantejar abordatges basats en la filosofia housing first i en una participació activa en la gestió per part de les entitats del tercer sector social.

Així doncs, els objectius que s’han definit en l’actual Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025 són:

  • Atendre i reduir el nombre de persones que viuen al carrer.
  • Reduir el temps que una persona sense llar passa vivint al carrer o en un dispositiu d’urgència.
  • Incrementar el parc d’habitatge protegit específic (300 unitats durant el 2022).
  • Establir un model d’intervenció i acompanyament ajustat a cada persona atesa i consensuat amb els agents del territori.
  • Crear un sistema de recollida de dades i informació fiable que permeti planificar, monitorar i avaluar les polítiques públiques.

El nou Marc d’acció aprovat aposta pel model de treball housing first, segons el qual es considera que tota persona té dret a un habitatge i que és a partir de l’accés a aquest recurs que es pot començar a treballar el procés d’intervenció social que ha de desembocar en un projecte de vida digna i autònoma. Entre d’altres avantatges, aquesta metodologia de treball permet que les persones ateses mantinguin relació amb el territori al qual se senten vinculats. Tot i això, el Marc d’acció aposta per combinar el model housing first amb altres recursos més flexibles, com és el cas dels pisos d’inclusió o l’adaptació de recursos existents per a altres perfils i situacions.

Per elaborar l’estratègia del 2016, la Generalitat havia impulsat un procés participatiu amb més de 50 agents involucrats en l’abordatge del sensellarisme i un grup de persones expertes en la temàtica (veure el llistat a la pàgina 51 del document del marc d'acció). I per a l’elaboració del Marc d’acció del 2022, la Generalitat va recuperar l’estratègia del 2016, amb algunes modificacions en relació amb el desplegament que s’havia definit originalment.

La seva articulació territorial serà a través de la figura del contracte programa entre el Departament de Drets Socials i cada ens local, per tal de dur a terme la prestació i la gestió dels serveis compresos en el marc d’acció. Actualment, s’estan tramitant diversos contractes programa amb ajuntaments i amb entitats supramunicipals, i se seguiran tramitant fins al 2025 per desplegar l’actuació.
 

Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.

Líders del projecte
Contacte

direcció.generalSS@gencat.cat
Direcció General de Serveis Socials, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya
Pg. del Taulat, 266-270
Barcelona (08019)
93 483 10 00