Vés al contingut

Diagnosis i Estratègies d’actuació urbanística en Urbanitzacions amb Dèficits Urbanístics – DIES-UDUs

Mapa UDUs per a les DIES
Sector públic
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Analitzar i diagnosticar les urbanitzacions amb dèficits de la demarcació per contribuir a la seva adequació, regularització o millora de la urbanització, d'acord amb el marc normatiu d'aplicació.

Descripció del projecte

Les Diagnosis i Estratègies (DIES) d’Urbanitzacions amb dèficits urbanístics (UDUs) és un recurs que s’ofereix als ens locals des de la Diputació de Barcelona, a través del Catàleg de Serveis anual. 

Les DIES (d'una o diverses urbanitzacions) tenen per objecte la identificació i anàlisi de les problemàtiques d’urbanització i la formulació de les estratègies d'actuació relatives a la seva regularització urbanística, amb la valoració d'alternatives. L’objectiu és intentar esvair o reduir incerteses davant d’operacions complexes com acostuma a ser la intervenció en UDUs, i consensuar prioritats per definir un veritable full de ruta que garanteixi al govern local arribar amb èxit al final del procés.

Els àmbits susceptibles de ser categoritzats com urbanitzacions de baixa densitat residencial han de complir 3 característiques bàsiques: 

  • Estar conformades majoritàriament per habitatges unifamiliars aïllats
  • Haver-se implantat en el territori entre el 1956, any de la primera llei de sòl estatal, i el 1981, any de la primera normativa catalana de protecció de la legalitat urbanística.
  • Estar aïllades territorialment (a més de 10 minuts caminant del nucli urbà)

Així mateix, per que aquests àmbits siguin categoritzats com UDUs (o urbanitzacions amb dèficits urbanístics) i, per tant, abordats des de les DIES, han de presentar alguns dels següents dèficits: 

  • No disposar dels serveis urbanístics bàsics que pauta la normativa, o disposar d’ells a precari.
  • Presentar alguna mancança jurídica d’urbanització, com seria la no inscripció del projecte de reparcel·lació, no estar recepcionada formalment o no haver materialitzat les cessions.
  • I no adequar-se al planejament, en major o menor grau.

Entre 2015 i 2022, el servei d’urbanisme va fer 34 assistències, entre planejament, reparcel·lacions, informes jurídics, etc., però sobretot es van elaborar DIES relatives a 46 UDUs, de les que se’n van beneficiar 28 ajuntaments de la demarcació, el que suposa un 14% de les 335 UDUs identificades i un 25% dels 117 municipis que pateixen aquest fenomen. 

Àmbits d'intervenció
Usos del sòl i model urbà

En un context d’emergència climàtica, s’ha d’avançar cap a un model urbà que prioritzi el benestar ciutadà i la protecció de la biodiversitat. Les ciutats han d’adoptar un model resilient amb una ocupació del sòl que contempli la variable climàtica, amb barris equilibrats i connectats que fomentin distàncies curtes i l’ecomobilitat, i amb espais públics verds i de qualitat.

Planificació territorial i urbana

La planificació és una eina clau per ordenar i regular els usos del sòl i les activitats en el territori, i és, per tant, l’instrument idoni per assolir un model de ciutat coherent amb la manera en què les persones habiten. El planejament ha d’integrar les necessitats que té la ciutadania, repensar les infraestructures i afavorir l’impuls de modes sostenibles.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.

Equilibri territorial

A escala supramunicipal, cal disposar d’eines variades i necessàries d’ordenació del territori, així com d’infraestructures, equipaments i serveis per reduir les desigualtats territorials i la segregació en el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona.

Contacte

s.urbanisme@diba.cat

Serveis d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona 
Carrer Comte d'Urgell, 187
Barcelona (08036)