Vés al contingut

Millora en la gestió dels PAE (ImpulsPAE)

ImpulsPAE
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

El projecte Impuls PAE vol promoure el desenvolupament d’instruments i models de gestió als polígons d’activitats econòmiques (PAE) per avançar en sistemes de concertació publicoprivada.

Descripció del projecte

El projecte preveu l’elaboració de propostes i la definició de l’estructura, l’escala de governança, les funcions i les competències, a més dels tipus de serveis (com ara millores als polígons, foment de l’activitat o la gestió unificada dels serveis). Es delimiten els subsistemes industrials al territori metropolità i al mateix temps es promou l’associacionisme empresarial.

L’Impuls PAE compta amb la col·laboració i la complicitat dels municipis implicats en el projecte pilot i té dues línies de treball clarament diferenciades:

  1. Consolidació de l’associacionisme empresarial existent, com a element clau en la dinamització i la millora de la competitivitat dels PAE.
  2. Dinamització de l’associacionisme empresarial en llocs sense representativitat existent, com a iniciativa per cercar interlocutors i referents als polígons d’activitat econòmica metropolitans i ampliar les xarxes de col·laboració: implementació del programa ASSOCIA’T.
Àmbits d'intervenció
Espais d'activitat econòmica

Resulta fonamental garantir la disponibilitat d’espais adequats per a les diverses activitats econòmiques, en un context de descarbonització i digitalització, facilitant la reconversió d’espais actualment existents i promovent nous espais, garantint-ne la sostenibilitat, una distribució territorial harmònica i l’equilibri amb altres usos.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Concertació social i territorial

La millora de les condicions de treball, entre elles, les salarials, en un context de canvi continu del mercat laboral, demana l’actuació dels espais de concertació social. En particular, cal abordar des d’aquests espais l’establiment d’un esquema de salaris de referència que tingui en compte tant l’estructura del mercat laboral com les noves realitats laborals i els diversos condicionants dels territoris de la metròpoli.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Contacte

Àrea Metropolitana de Barcelona – Agència de Desenvolupament Econòmic
Carrer 60, núm. 19. Planta Baixa. Zona Franca
Barcelona (08040)
930 333 555