Vés al contingut

PAS-E Passaport de l’edifici

Imatge projecte PAS-E
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Augmentar la qualitat dels edificis rehabilitats amb una visió integral, per millorar les condicions de vida i reduir l’impacte ambiental en tot el seu cicle. 

El projecte formula un pla individualitzat per a cada edifici que considera de manera holística els tres àmbits relacionats amb la millora de l’habitabilitat: la qualitat tècnica dels sistemes constructius i les instal·lacions, la qualitat funcional dels habitatges i l’eficiència en l’ús dels recursos, especialment els energètics i hídrics. 

Descripció del projecte

El projecte va néixer com a resposta a la demanda del sector sobre la necessitat de desenvolupar un nou instrument d’alta qualitat, tècnic i fiable, capaç d’integrar les múltiples eines i segells existents, per tal d’accelerar la rehabilitació energètica d’edificis d’acord amb la Directiva (UE) 2018/844. 

El PAS-E - Passaport de l’edifici és un instrument que acompanya la comunitat al llarg del procés de rehabilitació profunda per passos, amb la finalitat de diagnosticar l’estat actual, fixar objectius en el temps, planificar accions coordinades de transformació i avaluar els resultats obtinguts per a cada edifici. I ho fa de manera alineada amb el compromís espanyol amb el repte europeu de descarbonització del sector de l’edificació en l’horitzó del 2050, un objectiu públic a llarg termini. 

Ateses les singularitats del parc residencial espanyol caracteritzat pel predomini de tipologies plurifamiliars (80 %), resulta especialment imperatiu posar les persones en el centre perquè són els veritables agents del procés de regeneració. 

El PAS-E es concreta en tres serveis adreçats a la comunitat, els agents del sector i l’Administració: 

  • Llibre digital de l’edifici. Plataforma de dades pública en permanent actualització que integra i centralitza tota la informació i els documents relacionats amb l’edifici i la comunitat, facilita la comunicació entre els diferents agents i actua com a via de seguiment de l’evolució del parc. 

  • Pla d’acompanyament a la comunitat. Suport tècnic en format presencial i digital que té la finalitat d’implicar les persones com a veritables agents rehabilitadors. Serveix d’eina de gestió comunitària, participació i aprenentatge. 

  • Pla de rehabilitació de l’edifici. Full de ruta consensuat entre la comunitat i l’equip tècnic que marca una seqüència d’intervencions a realitzar en el temps per portar la construcció existent a unes condicions de qualitat tècnica, funcional i d’eficiència determinades abans de l’any 2050, en compliment dels objectius públics per al parc residencial. 

Àmbits d'intervenció
Recursos energètics

La transició energètica és un procés clau i que s’ha de donar de manera progressiva i democràtica per tal de reduir les emissions de GEH i, per tant, mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, cal avançar cap a la substitució de l’energia d’origen fòssil per energia local i renovable, la disminució del consum, l’augment de l’eficiència i l’autoproducció.

Usos del sòl i model urbà

En un context d’emergència climàtica, s’ha d’avançar cap a un model urbà que prioritzi el benestar ciutadà i la protecció de la biodiversitat. Les ciutats han d’adoptar un model resilient amb una ocupació del sòl que contempli la variable climàtica, amb barris equilibrats i connectats que fomentin distàncies curtes i l’ecomobilitat, i amb espais públics verds i de qualitat.

Rehabilitació d’habitatges i edificis

L’aprofitament del parc d’habitatge existent a la ciutat consolidada i la seva mobilització al parc d’habitatge assequible requereix processos de rehabilitació energètica, adaptació climàtica i adequació morfològica dels habitatges i edificis. Aquesta onada de rehabilitació pot millorar l’eficiència en l’ús de l’habitatge i, en conseqüència, reduir les despeses de la llar.

Líders del projecte
Contacte

info@pas-e.es
Centre de Recerca i Transferència Tecnològica de l’Escola d’Arquitectura del Vallès
Mòdul 15-16 Carrer Pere Serra 1-15
Sant Cugat del Vallès (08173)
93 405 4315