PAS-E Passaport de l’edifici

Imatge projecte PAS-E
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Augmentar la qualitat dels edificis rehabilitats amb una visió integral, per a millorar les condicions de vida i reduir l’impacte ambiental en tot el seu cicle.

El projecte formula un pla individualitzat per a cada edifici que considera de manera holística els tres àmbits relacionats amb la millora de l’habitabilitat: la qualitat tècnica dels sistemes constructius i les instal·lacions, la qualitat funcional dels habitatges i l’eficiència en l’ús dels recursos, especialment els energètics i hídrics.

Descripció del projecte

El projecte va néixer com a resposta a la demanda del sector sobre la necessitat de desenvolupar un nou instrument d’alta qualitat, tècnic i fiable, capaç d’integrar les múltiples eines i segells existents, per tal d’accelerar la rehabilitació energètica d’edificis d’acord amb la Directiva (UE) 2018/844.

El PAS-E · Passaport de l’edifici és un instrument que acompanya a la comunitat al llarg del procés de rehabilitació profunda per passos, amb la finalitat de diagnosticar l’estat actual, fixar objectius en el temps, planificar accions coordinades de transformació i avaluar els resultats obtinguts per a cada edifici; de forma alineada amb el compromís espanyol amb el repte europeu de descarbonització del sector de l’edificació en l’horitzó de 2050, un objectiu públic a llarg termini.

Donades les singularitats del parc residencial espanyol caracteritzat pel predomini de tipologies plurifamiliars (80%), resulta especialment imperatiu posar a les persones en el centre perquè són els veritables agents del procés de regeneració.

El PAS-E es concreta en 3 serveis dirigits a la comunitat, els agents del sector i l’administració:

  • Llibre digital de l’edifici. Plataforma de dades pública en permanent actualització que integra i centralitza tota la informació i els documents relacionats amb l’edifici i la comunitat; facilita la comunicació entre els diferents agents i actua com a via de seguiment de l’evolució del parc.
  • Pla d’acompanyament a la comunitat. Suport tècnic en format presencial i digital que té la finalitat d’implicar les persones com a veritables agents rehabilitadors. Servint d’eina de gestió comunitària, participació i aprenentatge.
  • Pla de rehabilitació de l’edifici. Full de ruta consensuat entre la comunitat i l’equip tècnic que marca una seqüència d’intervencions a realitzar en el temps per a portar la construcció existent a unes condicions de qualitat tècnica, funcional i d’eficiència determinades abans de l’any 2050, en compliment dels objectius públics per al parc residencial.
Àmbits d'intervenció
Recursos energètics

La transició energètica és un procés clau i que s’ha de donar de manera progressiva i democràtica per tal de reduir les emissions de GEH i, per tant, mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, cal avançar cap a la substitució de l’energia d’origen fòssil per energia local i renovable, la disminució del consum, l’augment de l’eficiència i l’autoproducció.

Usos del sòl i model urbà

En un context d’emergència climàtica, s’ha d’avançar cap a un model urbà que prioritzi el benestar ciutadà i la protecció de la biodiversitat. Les ciutats han d’adoptar un model resilient amb una ocupació del sòl que contempli la variable climàtica, amb barris equilibrats i connectats que fomentin distàncies curtes i l’ecomobilitat, i amb espais públics verds i de qualitat.

Rehabilitació d’habitatges i edificis

L’aprofitament del parc d’habitatge existent a la ciutat consolidada i la seva mobilització al parc d’habitatge assequible requereix processos de rehabilitació energètica, adaptació climàtica i adequació morfològica dels habitatges i edificis. Aquesta onada de rehabilitació pot millorar l’eficiència en l’ús de l’habitatge i, en conseqüència, reduir les despeses de la llar.

Líders del projecte
Contacte

info@pas-e.es
Centre de Recerca i Transferència Tecnològica de l’Escola d’Arquitectura del Vallès
Mòdul 15-16 Carrer Pere Serra 1-15
Sant Cugat del Vallès (08173)
93 405 4315