Vés al contingut

Treball, Talent i Tecnologia (TTT)

DiBa-Logo TTT
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Inactiu
Objectius del projecte

L’objectiu del programa Treball, Talent i Tecnologia és promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia.

El programa impulsa la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

Els resultats esperats del projecte són:

  1. Augmentar la inserció laboral i contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la força de treball (persones en situació d’atur, ocupades i inactives) cap a les ocupacions amb major demanda de competències digitals.
  2. Implicar el teixit productiu en el codisseny i la coexecució dels projectes territorials per optimitzar el seu impacte.
  3. Promoure aliances i/o compromisos institucionals amb visió estratègica per alinear i optimitzar l’impacte d’iniciatives locals, amb la col·laboració publicoprivada i la cooperació interadministrativa.
  4. Millorar la capacitació en habilitats digitals i en l’anàlisi i el coneixement de l’entorn de les tecnologies associades a la indústria 4.0 dels equips municipals que han de prestar servei als seus usuaris potencials (persones i empreses).
Descripció del projecte

El programa Treball, Talent i Tecnologia s’ha dissenyat amb el convenciment de la necessitat d’impulsar polítiques de mercat de treball de caràcter integral, pal·liatives per fer front a la situació actual, però també preventives i proactives. Així, el TTT té la finalitat de fomentar que els ens públics locals destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica, que es concretin en el desplegament d’un pla integral basat en l’impuls de la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses. Es pretén contrarestar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19 i, a la vegada, contribuir a la millora de la competitivitat de les persones i de les empreses.

El desplegament del programa s’articula en 4 línies d’actuació:

  1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual.
  2. Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral.
  3. Desenvolupament competencial de les persones.
  4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial.
Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Polítiques públiques d'R+D

Els nivells de despesa en R+D han de convergir amb els de regions de referència europees, bé mitjançant despesa directa (R+D pública o del sistema d’universitats), bé facilitant un marc fiscal i regulador favorable a la inversió en R+D empresarial, posant especial èmfasi en la reducció de les barreres d’entrada a la innovació.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Gestió del talent

La centralitat del talent en l’impuls d’un teixit productiu innovador i que proporcioni nivells salarials mitjans i alts fa que calgui posar molt d’èmfasi en la seva potenciació i retenció. L’atracció de talent és el complement que ha de contribuir a cobrir necessitats no satisfetes amb el talent local, i requereix un esforç important de coordinació i simplificació de certs processos.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Contacte

s.mercattreball@diba.cat

Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona

Recinte Maternitat
Pavelló Mestral (Abans Pavelló Lactància), planta 2
Travessera de les Corts, 135
Barcelona (08028)

934 022 538