Vés al contingut

Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat

DiBa-Sistema públic de cures en la comunitat
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Inactiu
Objectius del projecte

El projecte vol reforçar i millorar els serveis públics locals de cures, especialment el suport a l’atenció social domiciliària i la teleassistència, així com els recursos per a les persones cuidadores no professionals.

  Descripció del projecte

  El projecte vol acompanyar els municipis i ens locals de la província de Barcelona en l’enfortiment dels serveis locals de cures, especialment els serveis socials d’atenció domiciliària, així com en l’impuls del reconeixement i suport a les persones cuidadores. La idea és repensar l’organització social de les cures als municipis des de la innovació social, la dignificació del treball de cures, l’impuls de la corresponsabilitat, la dimensió comunitària i la cohesió social.

  Els objectius que es persegueixen són:

  1. Contribuir a garantir el dret social a les cures, a través del reforç i la millora de la qualitat dels recursos i serveis públics locals de cures en l’entorn domiciliari i comunitari.
  2. Promoure el reconeixement social de les cures i avançar cap a un nou model de cures en la comunitat, des de l’equitat de gènere, a través de la sensibilització de la població i els ens locals per fer visible l’actual divisió sexual del treball i els usos del temps diferenciats entre homes i dones.
  3. Oferir suport a les persones cuidadores no professionals per reduir els impactes de la sobrecàrrega de les cures en la salut física, psicològica i emocional, i en els àmbits laboral, econòmic, relacional i de projectes vitals, i avançar cap a la corresponsabilitat de les cures.
  4. Disminuir la soledat no volguda de les persones grans i els factors de risc que representen per al seu benestar i la seva salut, a través de la intervenció comunitària.
  5. Avançar en el suport, l’autocura, el reconeixement social i la millora de les condicions laborals de les persones treballadores del sector de les cures.

  El punt de partida ha estat una diagnosi dels serveis de cures en l’entorn domiciliari i comunitari a la província de Barcelona, que ha permès copsar la realitat sociodemogràfica, les necessitats i les oportunitats de millora. S’han recollit propostes de persones professionals, usuàries de serveis, persones cuidadores no professionals i entitats, des d’un enfocament de gènere i intersectorial, i s’ha elaborat un informe que identifica els principals reptes per a la millora de l’organització social de la cura a la província de Barcelona de cara a enfortint-ne la qualitat, la igualtat i la dimensió comunitària, i que presenta recomanacions de línies d’actuació per als ens locals. Així mateix, s’han creat un document d’experiències innovadores d’èxit en atenció domiciliària i un estudi diagnòstic sobre la figura de l’assistència personal.

  Un cop identificades les necessitats en una primera fase de diagnosi, es posen en marxa accions de suport als municipis per a la provisió de recursos i serveis de cures i de suport a les cures. En aquest àmbit, es creen espais d’innovació amb els ens locals per promoure la millora dels serveis socials d’atenció domiciliària, que són espais de trobada, formació i debat, així com d’assessorament individualitzat, per promoure el coneixement, l’intercanvi i l’aplicació de tendències innovadores en la prestació dels serveis socials d’atenció domiciliària.

  El projecte transformador incideix també en accions de sensibilització a l’entorn del valor de la cura i la corresponsabilitat. Des d’aquest vessant, s’organitzen tallers i accions de sensibilització, reflexió i debat per a treballadores de la llar, entitats i xarxes comunitàries, centres educatius, ciutadania en general o grups d’homes.

  Àmbits d'intervenció
  Clústers, xarxes i territori

  En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

  Model d’empresa

  L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

  Responsabilitat social

  L’assumpció per part del teixit empresarial de la importància d’unes bones condicions laborals i relacions amb els stakeholders i l’entorn per assolir major productivitat suposa incrementar el seu grau de compromís amb les persones que hi treballen i el territori en el qual operen, i obrir pas a l’adopció de pràctiques socialment responsables que han de ser degudament reconegudes i incentivades.

  Tercer sector i cures

  L’adequat funcionament del sistema productiu reclama trobar solucions adients en l’atenció i les cures, en particular, a les persones més dependents. Cal reduir els biaixos salarials i de gènere en l’ocupació d’aquests sectors, alhora que s’ha de refermar l’aposta pel tercer sector com a actor rellevant en la prestació de serveis a les persones, i com a factor cohesionador i generador de capital social.

  Drets socials i convivència

  A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

  Contacte

  ca.iss@diba.cat

  Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona
  Recinte Mundet
  Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  Barcelona (08035)