Vés al contingut

Mercats 2030: espais d’oportunitats

Imatge Mercats 2030
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Inactiu
Objectius del projecte

El projecte Mercats 2030 vol revitalitzar els mercats municipals introduint-hi productes locals i de proximitat, donant nous usos als espais buits o disponibles, i posicionant-los com un servei públic innovador.

En aquest projecte es concreten els següents cinc objectius específics:

  1. Incorporar els operadors dels tres mercats a plataformes digitals de distribució en línia.
  2. Introduir gammes de productes locals i de proximitat a les parades dels mercats.
  3. Donar nous usos als espais buits o disponibles.
  4. Establir metodologia comuna per avançar en nous usos a la resta dels 93 mercats municipals de la província de Barcelona.
  5. Posicionar els mercats municipals com un servei públic sostenible amb el medi ambient.
     
Descripció del projecte

Mercats 2030 vol donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals, enfortint la planificació del desenvolupament local i regional. Per aconseguir-ho, es pretén promoure polítiques orientades a l’enfortiment del teixit productiu dels nostres pobles i ciutats; la creació d’ocupació digna, i l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

A més d’aquests accions a mitjà termini, el projecte vol assolir els següents objectius concrets el 2030:

  1. Reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i quant al consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita.
  2. Disminuir a tots els pobles i ciutats de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.
  3. Aconseguir l’ocupació plena i productiva, i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor a tots els pobles i ciutats.
Àmbits d'intervenció
Espais d'activitat econòmica

Resulta fonamental garantir la disponibilitat d’espais adequats per a les diverses activitats econòmiques, en un context de descarbonització i digitalització, facilitant la reconversió d’espais actualment existents i promovent nous espais, garantint-ne la sostenibilitat, una distribució territorial harmònica i l’equilibri amb altres usos.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Responsabilitat social

L’assumpció per part del teixit empresarial de la importància d’unes bones condicions laborals i relacions amb els stakeholders i l’entorn per assolir major productivitat suposa incrementar el seu grau de compromís amb les persones que hi treballen i el territori en el qual operen, i obrir pas a l’adopció de pràctiques socialment responsables que han de ser degudament reconegudes i incentivades.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Economia circular i model de consum

És primordial establir un canvi del sistema econòmic actual basat en el consum dels recursos naturals i l’augment de les desigualtats socials, cap a un model més just i sostenible. Cal impulsar un model de desenvolupament que respecti el territori i fomenti l’ocupació de qualitat, mitjançant l’impuls de l’economia circular, la simbiosi industrial i un consum basat en productes sostenibles i de proximitat.

Distribució urbana de mercaderies

El fort increment que ha experimentat el comerç electrònic en els darrers anys ha constatat la necessitat de coordinar la distribució urbana de mercaderies optimitzant els desplaçaments, compactant les càrregues, ordenant la logística i fomentant l’ús de modes menys contaminants.

Consum responsable

L’actitud, individual i col·lectiva, de les persones consumidores és clau per aconseguir impulsar la producció de proximitat i, en general, la sostenibilitat del sistema alimentari, que és un requisit bàsic per fer-lo també més saludable. Des de la tria dels productes fins al seu ús adequat i la minimització del malbaratament i les deixalles cal plantejar la nostra alimentació amb una mirada conscient i responsable.

Contacte

Diputació de Barcelona

Recinte Maternitat
Pavelló Mestral (Abans Pavelló Lactància), planta 2. 
Travessera de les Corts, 135
Barcelona (08028)