Noves Oportunitats Educatives 4.10 (NOE)

Noves Oportunitats Educatives
Acadèmia
Sector públic
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte
  1. Reduir el risc d'abandonament escolar prematur (AEP) mitjançant un sistema integral i longitudinal d'orientació i acompanyament amb el suport tecnològic compartit que vertebri i universalitzi la informació de la població jove de 16 a 24 anys en risc a escala local. 
  2. Augmentar el potencial dels contextos locals per lluitar contra l’abandonament escolar prematur. 
  3. Millorar l'equitat educativa mitjançant una resposta focalitzada en els i les joves més vulnerables. 
  4. Fomentar en la població juvenil la socialització, l’autonomia i la vinculació amb el seu entorn a través dels equipaments juvenils. 
Descripció del projecte

La resposta des del món local requereix dimensionar el fenomen i consolidar estratègies a escala local, universalitzar la informació de la població jove de 16 a 24 anys, identificar la població en risc, estructurar xarxes interprofessionals que actuïn coordinadament en els respectius contextos territorials, comptar amb pautes i mecanismes per a una orientació i un acompanyament integral i longitudinal, i disposar de recursos educatius de transició de nova oportunitat educativa. Requereix, en definitiva, garantir la continuïtat educativa de tots i totes les joves fins que no només obtinguin un títol, sinó –i sobretot– que adquireixin les competències necessàries per desenvolupar amb èxit un projecte de vida personal, social i professional. 

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Vulnerabilitat econòmica

La pobresa és el principal factor de vulnerabilitat en la nostra societat, així que cal incidir-hi de manera directa per ajudar les persones que es troben en aquesta situació, o en risc de caure-hi, utilitzant de manera eficient i efectiva instruments que els permetin disposar d’uns nivells suficients de renda a partir dels quals superar factors de dependència.

Líders del projecte
Contacte

a.eej@diba.cat
Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona
Comte d’Urgell, 187 (Recinte Escola Industrial, Edifici del Rellotge)
Barcelona (08036)
93 402 22 63