Vés al contingut

Projecte VESTA

Projecte VESTA
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Oferir una assistència social amb habitatge digne i acompanyament integral temporal per a famílies monomarentals amb fills i filles a càrrec, i en situació de sensellar al territori del Besòs. 

L’assistència inclou tant la cerca d’habitatge com la identificació i tramitació d’ajuts adients, o la capacitació i inserció laborals, per tal que recuperin el seu projecte vital i familiar de manera integral. 

Descripció del projecte

 

El projecte VESTA presta atenció a dones soles amb filles i fills a càrrec en situació de sensellar al Besòs, oferint-los un habitatge digne i estable, i un acompanyament social integral i temporal, amb la finalitat que les dones puguin recuperar el seu projecte vital i familiar. 

L’acompanyament integral es concreta en tres àrees:  

  • Habitatge: cerca i captació d’habitatge a l’àrea d’influència del projecte per part de la Fundació Mambré, encarregada també de la formalització de contractes, la gestió de lloguers i subministraments, i l’adequació i el manteniment d’infraestructures. 

  • Social i jurídica: els serveis socials de l’Obra Social de Sant Joan de Déu fan l’acompanyament social a les famílies, en estreta col·laboració amb els serveis socials dels ajuntaments, per seguir en el sistema de serveis públics. L’acompanyament jurídic i psicològic el fa Càritas Diocesana de Barcelona. 

  • Laboral: itineraris individualitzats de capacitació i inserció laboral, per part de la Fundació Formació i Treball, de manera coordinada amb els ajuntaments consorciats. 

Els objectius operatius del projecte són: 

  1. Facilitar l’accés i el manteniment d’un habitatge digne a famílies monomarentals en situació d’exclusió residencial i vulnerabilitat social. 

  1. Oferir acompanyament social, centrat a recuperar l’autonomia de les persones i famílies per reprendre el seu projecte vital de futur. 

  1. Fer un acompanyament preventiu i seguiment temporal per evitar el retorn de la família a una situació d’exclusió residencial. 

El 2022, VESTA estava atenent 29 persones que conformaven 10 famílies (10 mares amb un total de 17 fills menors d’edat i 2 majors d’edat), que residien en habitacions rellogades o en habitatge d’emergència, amb ingressos insuficients per accedir a un habitatge de mercat. 

Alguns elements innovadors del projecte

  • Separació contractual entre l’habitatge i l’acompanyament social temporal, per poder mantenir la residència quan s’acabi el pla d’acompanyament. 

  • Copagament del lloguer, destinant-hi el 20 % dels ingressos de la unitat familiar. Amb el 80 % restant es poden pagar els subministraments i les necessitats bàsiques, si cal, a través d’una renda complementària. 

  • Participació de les famílies en l’elaboració i avaluació del pla d’acompanyament

  • Suport a la dimensió interior de la persona, amb l’acompanyament respectuós a creences i valors.

Àmbits d'intervenció
Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Vulnerabilitat econòmica

La pobresa és el principal factor de vulnerabilitat en la nostra societat, així que cal incidir-hi de manera directa per ajudar les persones que es troben en aquesta situació, o en risc de caure-hi, utilitzant de manera eficient i efectiva instruments que els permetin disposar d’uns nivells suficients de renda a partir dels quals superar factors de dependència.

Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.