Projecte VESTA

Projecte VESTA
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Oferir una assistència social amb habitatge digne i acompanyament integral temporal per a famílies monomarentals amb fills i filles a càrrec i en situació de sensellar al territori del Besòs.

L’assistència inclou tant la cerca d’habitatge, com la identificació i tramitació d’ajuts adients o la capacitació i inserció laborals, per tal que recuperin el seu projecte vital i familiar de forma integral.

Descripció del projecte

El projecte VESTA presta atenció de dones soles amb filles i fills a càrrec en situació de sensellar al Besòs, oferint un habitatge digne i estable i un acompanyament social integral i temporal, amb la finalitat que les dones puguin recuperar el seu projecte vital i familiar.

L’acompanyament integral es concreta en tres àrees: 

 • Habitatge: cerca i captació d’habitatge a l’àrea d’influència del projecte per part de la Fundació Mambré, encarregada també de la formalització de contractes, gestió de lloguers i subministres i adequació i manteniment d’infraestructures.
 • Social i jurídica: els serveis socials de l’Obra Social de Sant Joan de Déu fan l’acompanyament social a les famílies, en estreta col·laboració amb els serveis socials dels ajuntaments, per seguir en el sistema de serveis públics. L’acompanyament jurídic i psicològic, ho fa Càritas Diocesana de Barcelona.
 • Laboral: itineraris individualitzats de capacitació i inserció laboral, per part de la Fundació Formació i Treball de forma coordinada amb els ajuntaments consorciats.

Els objectius operatius del projecte són:

 1. Facilitar l’accés i manteniment d’un habitatge digne a famílies monomarentals en situació d’exclusió residencial i vulnerabilitat social.
 2. Oferir acompanyament social, centrat en recuperar l’autonomia de les persones i famílies per reprendre el seu projecte vital de futur. 
 3. Realitzar un acompanyament preventiu i seguiment temporal per evitar el retorn de la família a una situació d’exclusió residencial.

El 2022, VESTA estava atenent 29 persones que conformaven 10 famílies (10 mares amb un total de 17 fills menors d’edat i 2 majors d’edat), que residien en habitacions rellogades o habitatge d’emergència; amb ingressos insuficients per accedir a un habitatge de mercat. 

Alguns elements innovadors del projecte:

 • Separació contractual entre l’habitatge i l’acompanyament social temporal, per poder mantenir la residència quan acabi el pla d’acompanyament.
 • Co-pagament del lloguer, destinant-hi el 20% dels ingressos de la unitat familiar. Amb el 80% restant es poden pagar els subministraments i necessitats bàsiques, si cal, a través d’una renda complementària.
 • Participació de les famílies en l’elaboració i avaluació del propi pla d’acompanyament.
 • Suport a la dimensió interior de la persona, amb l’acompanyament respectuós a creences i valors.
   
Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.