Vés al contingut

Habitatge Metròpolis Barcelona

Imatge constitució HMB
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Promoció i gestió d’un parc de 4.500 habitatges de lloguer assequible en l’àmbit de la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana. 

Amb l’objectiu de frenar la tendència a l’alça que experimenten els preus de l’habitatge metropolità, s’ha constituït Habitatge Metròpolis Barcelona, la societat mixta encarregada de promoure, gestionar i mantenir el nou parc d’habitatge de lloguer metropolità en el termini de 6 anys, per la seva explotació en un termini de 75 anys, que revertiria posteriorment a l’Ajuntament i a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Descripció del projecte

Les principals característiques del projecte són: 

  • Promoció d’habitatges, a fi de destinar-los al lloguer. 

  • Adquisició i possessió d’habitatge a fi de destinar-lo al lloguer. 

  • Gestió i administració del manteniment i el lloguer dels habitatges construïts, rehabilitats, adquirits o posseïts per qualsevol títol. 

  • Inversió en locals de negoci i places d’aparcament per a la venda o el lloguer, en els termes establerts en el règim especial d’entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges. 

  • Els futurs llogaters, per tal de poder accedir als habitatges, hauran de complir les condicions establertes en els diversos plans d’habitatge vigents en cada moment, quant a habitatges de règim de protecció oficial o equivalent. 

  • L’adjudicació dels habitatges serà d’acord amb la normativa d’aplicació. 

  • La superfície útil dels habitatges s’estimarà en funció de cada projecte. Es construiran pàrquings, trasters i locals comercials en funció de la normativa vigent. 

  • Les promocions s’explotaran en lloguer general amb règim de protecció oficial o equivalent. 

  • La promoció s’acollirà al règim jurídic de l’habitatge amb protecció oficial o equivalent. 

El projecte s’executarà en quatre fases: 

Primera fase: promoció de 650 habitatges a Barcelona (4 promocions), Montgat (2 promocions), Sant Adrià de Besòs (1 promoció) i Sant Boi de Llobregat (1 promoció), que va començar el 2022 i que es preveu entregar el 2025. 

Segona fase: promoció de 850 habitatges per començar el 2023 i entregar el 2026. 

Tercera fase: promoció de 1.500 habitatges per començar el 2024 i entregar el 2027. 

Quarta fase: promoció de 1.500 habitatges per començar el 2025 i entregar el 2028. 

La creació d’Habitatge Metròpolis Barcelona incorpora elements d’innovació en els esquemes de col·laboració publico privada amb un model en el qual el capital, les inversions, els beneficis i les pèrdues es comparteixen al 50 % entre els socis públics i privats. Així mateix, la inversió pública que generi excedents podrà reinvertir-se en polítiques d'habitatge futures

 

Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.

Cost de l’habitatge

Les actuacions per reduir el cost de l’habitatge de lloguer a través d’instruments de finançament, de regulació i d’estabilització de preus, especialment en àrees de demanda forta i acreditada, són mesures per transformar el mercat de l’habitatge i fer-ne créixer el valor públic.

Altres participants
Contacte

administracio@metropolishabitatge.cat  
Habitatge Metròpolis Barcelona
Zona Franca C/ 62, num 16-18 Edifici A
Barcelona (08040)