Vés al contingut

Pla de barris de Barcelona

Foto dels resultats del Pla de barris
Acadèmia
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Revertir les desigualtats entre els barris de la ciutat de Barcelona i generar oportunitats en aquells més vulnerables, treballant especialment l’apoderament dels veïns i veïnes. La finalitat és que s’organitzin i estableixin objectius i actuacions de millora de la vida col·lectiva al barri que enforteixin el seu capital social, tot impulsant les pràctiques d’innovació social i l’acció ciutadana en sis àmbits: drets socials, educació, activitat econòmica, habitatge, ecologia urbana i sostenibilitat ambiental.

Descripció del projecte

El Pla de Barris és un programa extraordinari per als barris més desfavorits de Barcelona, amb el qual es volen revertir les desigualtats mitjançant l’aplicació de noves polítiques públiques, implicant la ciutadania en el desenvolupament de projectes dinamitzadors dels seus barris i amb un pressupost assignat extraordinari i intensiu durant un temps acotat.

El Pla no té un únic fi, sinó que té objectius múltiples que aspiren a transformar certes qüestions en determinats àmbits clau. Els objectius en cada un d’aquests àmbits són:

  • Educació i salut pública: generació de noves oportunitats educatives o que aborden la millora de la salut pública, amb una mirada comunitària.
  • Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària: accions que incideixen directament en la comunitat i els seus drets, amb una mirada especial a les desigualtats que afecten les dones o col·lectius vulnerables. I amb un treball de xarxes i vida comunitària per a la cohesió entre veïns i veïnes.
  • Habitatge: millores físiques de les finques i accions d’acompanyament social a les comunitats de veïns.
  • Ocupació, impuls econòmic i economia social: foment de l’activitat econòmica i l’ocupació de qualitat.
  • Espai públic i accessibilitat: millora de l’espai públic i la seva accessibilitat, per tal de millorar la relació comunitària.
  • Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica: reducció dels efectes de l’impacte climàtic en els barris i la població més vulnerables.

Un dels trets del Pla de Barris de Barcelona és la transversalitat en la metodologia de treball intern amb les diverses àrees municipals i també amb el teixit social i veïnal dels barris. La implicació del veïnat i del teixit associatiu i de serveis és indispensable per a l’èxit del programa, que se centra en tres punts:

  1. Foment de la participació ciutadana, amb el disseny d’un pla de barri propi.
  2. Foment de mecanismes de transparència, bon govern i coproduccions.
  3. Enfortiment del teixit social comunitari.

L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat a Foment de Ciutat la gestió i la coordinació del Pla dels Barris, i compta amb un consell assessor per assistir en el disseny i l’aplicació del Pla.
 

Àmbits d'intervenció
Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Recursos hídrics

Cal impulsar un canvi en la gestió integral de l’aigua a la regió metropolitana de Barcelona per fer front a la falta de recursos hídrics locals i als episodis de sequera. Concretament, és necessari fomentar l’augment de l’ús d’aigua regenerada i de fonts alternatives (a escala industrial, agrícola i residencial), i assolir una major eficiència en el consum.

Recursos energètics

La transició energètica és un procés clau i que s’ha de donar de manera progressiva i democràtica per tal de reduir les emissions de GEH i, per tant, mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, cal avançar cap a la substitució de l’energia d’origen fòssil per energia local i renovable, la disminució del consum, l’augment de l’eficiència i l’autoproducció.

Infraestructura verda i biodiversitat

La regió metropolitana de Barcelona ha d’impulsar una millora i un augment de la infraestructura verda de manera equitativa arreu del territori. Això significa incrementar-ne la superfície, però també permetre que sigui multifuncional, diversa i connectada, i proveir els serveis ecosistèmics essencials per tal de facilitar la lluita contra el canvi climàtic i garantir la protecció de la biodiversitat.

Vulnerabilitat econòmica

La pobresa és el principal factor de vulnerabilitat en la nostra societat, així que cal incidir-hi de manera directa per ajudar les persones que es troben en aquesta situació, o en risc de caure-hi, utilitzant de manera eficient i efectiva instruments que els permetin disposar d’uns nivells suficients de renda a partir dels quals superar factors de dependència.

Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.

Equilibri territorial

A escala supramunicipal, cal disposar d’eines variades i necessàries d’ordenació del territori, així com d’infraestructures, equipaments i serveis per reduir les desigualtats territorials i la segregació en el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona.

Rehabilitació d’habitatges i edificis

L’aprofitament del parc d’habitatge existent a la ciutat consolidada i la seva mobilització al parc d’habitatge assequible requereix processos de rehabilitació energètica, adaptació climàtica i adequació morfològica dels habitatges i edificis. Aquesta onada de rehabilitació pot millorar l’eficiència en l’ús de l’habitatge i, en conseqüència, reduir les despeses de la llar.

Impacte social

El paper de la cultura en la millora del benestar i la salut s’ha demostrat durant la pandèmia i ha contribuït a superar moments d’incertesa i aïllament social. Així mateix, la interacció de la cultura amb altres àmbits com ara l’educació, la salut, la sostenibilitat o el model alimentari pot contribuir a impulsar canvis i acostar-nos a un model de societat més justa, equitativa i sostenible.

Interculturalitat

Així com la llengua i cultura catalanes són part del nostre patrimoni cultural, també formen part d’aquesta riquesa les aportacions de les comunitats de persones nouvingudes que s’assenten i s’integren en la societat. El coneixement, l’intercanvi i el treball conjunt de cultures diferents afavoreix una millor cohesió social i ens acosta a una societat més inclusiva i equitativa, alhora que enriqueix el nostre patrimoni cultural.

Contacte

Departament del Pla de Barris (Foment de Ciutat, S.A.)
Carrer Pintor Fortuny, 17-19
Barcelona (08001)
93 256 66 00